Feb 18, 2021
2655 Views
Comments Off on ގިނަ ދުވަހަށް ތާޒާކަންމަތީ އަލުވި ބެހެއްޓިދާނެގޮތެއް
0 0

ގިނަ ދުވަހަށް ތާޒާކަންމަތީ އަލުވި ބެހެއްޓިދާނެގޮތެއް

Written by

އަލުވިއަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އާންމުކޮށް ތަފާތު ކާނާ ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަރުކާރީގެ ބާވަތެެކެވެ. އާންމުކޮށް ފިޔާ އަލުވި ފަދަ ތަކެތި ގަންނައިރު އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްލާ ވަރަށް ގަތުމުގެ ބަދަލުގައި ކިލޯ ކިރައިގެން ގިނަ އަދަދަކަށް ގަނެ އެތަކެތި ގޭގައި ރައްކައުކޮށްފައި ބަހައްޓައެވެ. މިގޮތަށް ބަހައްޓާއިރު ގިނަ ދުވަހު ތާޒާކަންމަތީ އަލުވި ބެހެއްޓާނެ ގޮތެއް ބަލަން ޖެހެއެވެ.ގޭގައި އަލުވި ބައްހައްޓާއިރު ރައްކައުތެރި ތަނެއްގައި ބެހެއްޓުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ. އެގޮތުން ބަދިގޭގެ ކަބަޑެއްގައި އަލުވި ރައްކައުކޮަށްފައި ބެހެއްޓިދާނެއެވެ. މިގޮތަށް ބަހައްޓާއިރު ބޮޑު ތައްޓެއްގައި ނުވަތަ ކަރުދާސް ކޮތަޅެއްގައި ބަހައްޓާށެވެ. ނަމަވެސް ކޮތަޅު ބަންދު ނުކޮށް އަދި ތަށީގެވެސް މަތި ނުޖަހާ ހާމައަށް ބެހެއްޓުމަކީ މުހިއްމު ކަމެކެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Health

Comments are closed.