Feb 18, 2021
179 Views
Comments Off on 18 ފެބްރުއަރީ 2021 އެމީހަކު ބޭނުންވާހައި ނަމާދެއްކުރިނަމަވެސް އެއީ ނަމާދުކުރުން ކަމަކަށް ނުވާނެ!
0 0

18 ފެބްރުއަރީ 2021 އެމީހަކު ބޭނުންވާހައި ނަމާދެއްކުރިނަމަވެސް އެއީ ނަމާދުކުރުން ކަމަކަށް ނުވާނެ!

Written byބައެއް މީހުންނަށް އަދިވެސް ޤަބޫލުކުރެވިގެން އުޅެނީ ކުރާހިތްވާދުވަހަކު މެންދުރު ނުވަތަ ޢަޞްރު ނަމާދުކޮށްލުމުން އަދި ދެން ފަހަތަށް އޮތް ،3،4 ނަމާދުކޮށްލުމުންތިމާއަކީ ވެސް ނަމާދުކުރާ މީޙެއްގެ ގޮތުގައި ﷲ ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުގައި ލިޔެވިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. ހަމަހިލާ އެހެންނަކުން ނުވާނެއެވެ. “ނަމާދުކުރަން ޖެހޭނީ ތަރުތީބުންނެވެ. ވީމާ ކުރީގެ ނަމާދެއް ނުކޮށް އޮއްވައި ފަހުގެ ނަމާދެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. ފުރަތަމަ ނުވަތަ ކުރިން ކުރަން ޖެހޭނީ ކުރީގެ ނަމާދެވެ. (ނުކުރެވި ހުރި ނަމާދެވެ.)އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.