Feb 19, 2021
229 Views
Comments Off on އަޅުވެތިނުވެ ހަަމަޖެހިލައިގެން ދިރިއުޅެވޭނީ ދަތިޙާލުގައި ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރަން ލަދުނުގަންނަ މީހަކަށެވެ!: މުފްތީ މެންކް
0 0

އަޅުވެތިނުވެ ހަަމަޖެހިލައިގެން ދިރިއުޅެވޭނީ ދަތިޙާލުގައި ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރަން ލަދުނުގަންނަ މީހަކަށެވެ!: މުފްތީ މެންކް

Written byދުނިޔޭގެ ގިނަބައަކަށް މާލީ ދަތިކަން ކުރިމަތިވަމުންދާ މިޙާލަތުގައި ތިބާއަށް އެފަދަ ކަމެއް ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ ފުރަތަމަކަމަކަށް ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރުދަށްކުރާށެވެ! އެކަމަށް ލަދުނުގަންނާށެވެ! އެގޮތަށް އެކަން ނުކޮށްފިނަމަ ކުރިމަތިވާ ކަންކަމުން ގަންނަންޖެހޭ ލަދު މާބޮޑުވާނެއެވެ! ނުލިބޭވަރަށް ޚަރަދުކުރަން މަސައްކަތްކުރާނަމަ ޖެހޭނީ މީހުންނަށް އާދޭސްކުރާށެވެ! އެއިރުން ޖެހޭނީ އޭނާއަށް އަޅުވެތިވާށެވެ! ދެންއޮތީ ދަރަނިވެރިވުމެވެ. ދަރަނި އަދާނުކުރެވުމަކީ ވެސް އަޅުވެތިވާންޖެހޭ ކަމެކެވެ. އަދި އިންތިހާއަށް ލަދުގަންނަންވެސް ޖެހިދާނެ ކަމެކެވެ. އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.