Feb 19, 2021
661 Views
Comments Off on އަމިއްލަ ދަރިންނާ މަޙްރަމުންގެ ކުރިމަތީގަވެސް ގައަށް ބާރު، ކުރު އަދި ހަށިގަނޑުފެންނަފަދަ ތުނި ފޭރާންލައިގެން އުޅުން ހުއްދައެއް ނޫން!
0 0

އަމިއްލަ ދަރިންނާ މަޙްރަމުންގެ ކުރިމަތީގަވެސް ގައަށް ބާރު، ކުރު އަދި ހަށިގަނޑުފެންނަފަދަ ތުނި ފޭރާންލައިގެން އުޅުން ހުއްދައެއް ނޫން!

Written byބައެއް ޢިލްމްވެރިން ބަޔާންކުރައްވާ ގޮތުގައި އަމިއްލަ ދަރިންނާއި މަޙްރަމުންގެ ކުރިމަތީގައިވެސް ގައަށް ބާރު، ކުރު އަދި ހަށިގަނޑުފެންނަފަދަ ތުނި ފޭރާންލައިގެން އުޅުން އަންހެނުންނަށް ހުއްދައެއް ނޫނެވެ. އެއީ އެކަމުގެ ސަބަބުން އެމީހުންގެ ހިތް ގޯސްވެ ނިޔަތް ކިލަނބުވެދާނެކަމަށްޓަކައެވެ.  އަނެއްބައި ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވަނީ މާޙައުލުން ނުބައެއް ކުރިމަތިނުވާނެކަން ޔަޤީންނުވާނަމަ ގޭތެރޭގައިވެސް ތިބެންވާނީ ނިވާވެގެންކަމަށެވެ.  އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.