Feb 19, 2021
348 Views
Comments Off on ވުޟޫ ފުރިހަމަކުރަން ސުންނަތުގައިވާފަދައިން ދެކަންފަތަށް ފެންލާނީ ކިހިނެއް؟
0 0

ވުޟޫ ފުރިހަމަކުރަން ސުންނަތުގައިވާފަދައިން ދެކަންފަތަށް ފެންލާނީ ކިހިނެއް؟

Written byވުޟޫކުރާއިރު ދެކަންފަތަށް ފެންލުމަކީ ކަންފަތުގެ އެތެރެފުށާއި ބޭރުފުށުގައި ރަނގަޅަށް ފެންޖައްސައި ފެންއުނގުޅުމެވެ. އިބްން ޢައްބާސްގެ އަރިއަހުން ރިވާވެގެން އައިސްފައިވާ ޙަދީޘްފުޅުން އެނގެން އޮތްގޮތުގައި ރަސޫލް ﷺ ބޯފުޅުގެ އިސްތަށިފުޅުގައާއި ދެކަންފަތްފުޅުގައި ފެންފޮދު ލެއްވެވެވިއެވެ. އަދި ކަންފަތްޕުޅުގެ ބޭރުގައި ލެއްވެވީ ބޮޑުވާއިނގިލިފުޅުންނެވެ. އެތެރޭގައި ލެއްވެވީ ޝަހާދަތް އިނގިލިފުޅުންނެވެ. އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.