Feb 19, 2021
852 Views
Comments Off on ދަރަނިންނާ ހާސްވެ ކަންބޮޑުވުމުން ސަލާމަތްވުމަށް ގިނަ ބައަކު ތަޖުރިބާކޮށްފައިވާ ދުޢާއެއް! ސުންނަތުން-
0 0

ދަރަނިންނާ ހާސްވެ ކަންބޮޑުވުމުން ސަލާމަތްވުމަށް ގިނަ ބައަކު ތަޖުރިބާކޮށްފައިވާ ދުޢާއެއް! ސުންނަތުން-

Written byބައެއް މީހުންނަށް ދަރަނިވެރިވުމަކީ ކަންބޮޑުވާ ކަމަކަށް ނުވިނަމަވެސް އެކަމުގައި ހުރި ނުރައްކައުތެރިކަން އެނގޭ އަދި އެކަންކަން ވިސްނޭ މީހުންނަށް އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ކަމެކެވެ. އެމީހުން އަބަދުވެސް ތިބެނީ ދަރަނި އަދާކުރެވޭނެ ގޮތަކާއިމެދު ކަންބޮޑުވެފައެވެ. ރަނގަޅު ނިޔަތުގައި ދަރަނިނެގި ނަމަވެސް ފަހުން ކުރިމަތިވާ ޙާލަތެއްގެ ސަބަބުން ދަރަނި ނުދެއްކި އެބަދެއެވެ. އަތްމަތިހުސްވެގެންނެވެ. ވީމާ މިބުނެދެނީ އެފަދަ ޙާލަތުގައި ކުރަން އޮތް ދުޢާއެކެވެ. އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.