Feb 19, 2021
163 Views
Comments Off on ދުޢާކުރަން މަހާނަކައިރިއަށް ދިއުމެއް ނެތެވެ! ޤަބުރުސްތާނަށް ދާންވީ ގިނަގިނައިން މަރުހަނދާންކުރުމަށެވެ!
0 0

ދުޢާކުރަން މަހާނަކައިރިއަށް ދިއުމެއް ނެތެވެ! ޤަބުރުސްތާނަށް ދާންވީ ގިނަގިނައިން މަރުހަނދާންކުރުމަށެވެ!

Written byއަދިވެސް ގިނަ ބައކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އޮޅިފައި އޮންނަކަމެކެވެ. މިވެނި މީހަކަށްޓަކައި ހެޔޮދުޢާކުރަން އޭނާގެ މަހާނަކައިރިއަށް ދާންޖެހޭނެ ހެއްޔެވެ؟ ނޫނެކެވެ. އެއްވެސް މީހަކަށްޓަކައި ދުޢާކުރަން އޭނާގެ މަހާނަކައިރިއަށް ދިއުމެއް ނެތެވެ. ޤަބުރުސްތާނަށް ދާންވީ މަރުހަނދާންކޮށް ﷲ ތައާލާއަށް ބިރުވެތިވުމަށެވެ! ގޮސްއުޅުމުގެ ތެރޭގައި މީހެއްގެ މަހާނައެއް ފެނިގެން އެމަހާނަކައިރީގައި މަޑުކޮށްލައި އޭނާއަށްޓަކައި ދުޢާކޮށްލުމަކީ ތަފާތުކަމެކެވެ. އެކަން ހުއްދައެވެ. ކޮންމެ ތަނެއްގައި ހުރެގެން ކޮންމެ މީހަކަށްޓަކައިވެސް ދުޢާކުރެވޭނެއެވެ. ދިރިތިބި މީހުންނަޓަކައިވެސް އަދި މަރުވެފައިވާ މީހުންނަށްޓަކައިވެސްމެއެވެ. އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.