Feb 19, 2021
205 Views
Comments Off on ދެވަނަ އަންހެން ދަރިފުޅު…
0 0

ދެވަނަ އަންހެން ދަރިފުޅު…

Written byފަހަކަށް އައިސް އެއީ އައިމީ އަށް ވަރަށް ގިނައިން ދިމާވަމުން އައި މައްސަލައެކެވެ. ނިދުމުގެ ކުރިން ފާޚާނާއަށް ގޮސްފައި އަޔަސް، ނިދީގައި ކޮންޓްރޯލް ނުވަނީއެވެ. އެއީ އޭނާ ގަސްދުގައި ކުރާކަމަކަށް ނުވި ނަމަވެސް، އެކަމަށް އަބަދުވެސް އޭނާއާއި ދިމާލަށް އޭނާގެ ބައްޕަ އެއްޗެހި ކިޔައެވެ. ތަޅަންވެސް ތެޅިއެވެ. އެހެންކަމުން ބައެއް ރޭ ރޭ އެގޮތަށް ތަންމައްޗަށް ހީސްލެވުމުން، ބައްޕަދެކެ ގަންނަ ބިރުން، އަވަހަށް އެތަނެއް ހިއްކޭތޯ މަސައްކަތް ކުރެއެވެ. ނަމަވެސް އެކުޑަކުޑަ ކުއްޖާއަށް އެތަން ރީތިކޮށް ދޮންނާނެ ގޮތެއް އަދި ހިއްކާނެ ގޮތެއް ވެސް ނޭނގެއެވެ.އައިމީ ގެއިން ބޭރަށްލުމުން، ގޭގެ ދޮރު ކައިރީގައި ވަރަށް ގިނައިރު ވަންދެން ރޯން ހުއްޓެވެ. މަގުމަތިން ހިނގާފައި ދިޔަ މީހުން އޭނާއާއި ދިމާލަށް ބަލަމުންދާތީ ވަރަށް ލަދުވެސް ގަތެވެ. އެހެންކަމުން ލިބެމުންދިޔަ ހިތްދަތިކަން އިންތިހާއަށް އިތުރުވިއެވެ. އެގެއިން ވެސް އެއިރު ކިތަންމެ ގިނަ ބަޔަކު ވަދެ ނިކުމެ ހެދިޔަސް، އެކަކު ވެސް އައިމީ އެތެރެއަކަށް ނުވެއްދިއެވެ. އޭނާ ހުރީ ބައްޕަ ދިން އަދަބެއްގައި ކަމަށްވާތީއެވެ.އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Entertainment

Comments are closed.