Feb 19, 2021
240 Views
Comments Off on ލޮބުވެތި ނަންތަކުން ދަރިންނަށް ގޮވުމަކީ މައިންބަފައިންގެ ލޯބި ދަރިންނަށް އިޙްސާސްވާނެކަމެއް: ޝައިޚް އަޙްމަދު ރިމާޒް
0 0

ލޮބުވެތި ނަންތަކުން ދަރިންނަށް ގޮވުމަކީ މައިންބަފައިންގެ ލޯބި ދަރިންނަށް އިޙްސާސްވާނެކަމެއް: ޝައިޚް އަޙްމަދު ރިމާޒް

Written byމުސްލިމުންނަށް ގޮވައިލެވެންވާނީ ހެޔޮލަފާ އަދި އެމީހަކީ މުސްލިމެއްކަން އެނގޭނެ ނަމަކުންނެވެ. ކިޔާނަމާއި މީހުންގެ ޢަމަލުތަކާއި ގުޅިގެންދާކަމަށް ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ބަޔާންކުރައްވަވައެވެ. އެހެންކަމުން ރިވެތި ނަމަކުން ދަރިންނަށް ނަންކިޔައި އެނަމުން ގޮވައިހެދުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. ދަރިއަކު ލިބުމުން ވީހައި ރިވެތި ނަމެއްކިޔަން ބޭނުންވެ އެފަދަ ނަންތައް ހޯދައިގެން ކިޔައެވެ. ނަމަވެސް ދަރިން ބޮޑުވެ ގޮވާލަން ބޭނުންވުމުން ބައެއް ފަހަރު ގޮވައިލެވެނީ ދަރިފުޅަށް ކިޔާފައިވާ ރިވެތި، މާތް ނަމަކުން ނޫނެވެ.  އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.