Feb 19, 2021
159 Views
Comments Off on ޚުޝޫޢަތްތެރިކަމާއިއެކު ނަމާދުކޮށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ކުރާ ދުޢާއިން ހިތް ހަމަޖެހުން ނުލިބޭނެ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރިމައްޗެއް ނުވާނެ!: މުފްތީ މެންކް
0 0

ޚުޝޫޢަތްތެރިކަމާއިއެކު ނަމާދުކޮށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ކުރާ ދުޢާއިން ހިތް ހަމަޖެހުން ނުލިބޭނެ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރިމައްޗެއް ނުވާނެ!: މުފްތީ މެންކް

Written byކަންބޮޑުވާ ކޮންމެ ޙާލަތެއްގައިވެސް ނަމާދެއްކުރާށެވެ! ނަމާދަށްފަހު ދުޢާވެސް ކުރާށެވެ! ޔަޤީންކުރާށެވެ! ޚުޝޫޢަތްތެރިކަމާއިއެކު ނަމާދުކޮށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ކުރާ ދުޢާއިން ހިތް ހަމަޖެހުން ނުލިބޭނެ އެއްވެސް ކުރިމައްޗެއް ނުވާނެއެވެ! އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.