Feb 19, 2021
148 Views
Comments Off on 17 ފެބްރުއަރީ 2021 ނުބައި ޢަމަލުތައް ކޮށްފައި ހިތް ކުށްވެރިނުކުރާށެވެ! ސަލާމަތްކަން ހޯދޭނެ މަގު އޮތީ ފެންނާށެވެ!
0 0

17 ފެބްރުއަރީ 2021 ނުބައި ޢަމަލުތައް ކޮށްފައި ހިތް ކުށްވެރިނުކުރާށެވެ! ސަލާމަތްކަން ހޯދޭނެ މަގު އޮތީ ފެންނާށެވެ!

Written byއެންމެ ގިނަބއަކަށް ނަރަކައަށް ވަންނަންޖެހެނީ ދުލާއި ހިތާއި އަދި ޖިންސީ ގުނަވަނުގެ ސަބަބުން ކަމަށްވާއިރު މި 3 ގުނަވަނަކީވެސް ހަށިގަނޑުގައިވާ އެންމެ ޟަޢީފް 3 ގުނަވަނެވެ. އެންމެ ކުޑަމިނުން ކަށިކޮޅެއްގެ މިންވަރުވެސް އެއިން ގުނަވަނެއްގައި ނުވެއެވެ. އެ 3 ގުނަވަނުންކުރެ ގުނަވަނަކަށް އެއްވެސް ޙަރަކާތެއް ގެނުވޭނީ އެމީހަކު ޤަޞްދުގައި އެކަމެއް ކުރުވުމުންނެވެ. ޝައިޠޯނާގެ ވަސްވާސްތަކުން ހިތްސަލާމަތްކުރުމާއި ދުލުން ނުބަައިބަސް ނުބުނުމާއި އަދި ފާހިޝް އަމަލު ނުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮންމެ މީހަކަސްވެސް ﷲ ތަޢާލާ ވަނީ ދެއްވަވައިފައެވެ. އެކަމަށް އެދިގެން މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ މީހަކަށް ﷲ ތަޢާލާ އެކަން ހިންމަވައި ދެއްވަވާނެތެވެ. އިން ޝާ ﷲ އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.