Feb 19, 2021
1871 Views
Comments Off on 17 ފެބްރުއަރީ 2021 ދަރިން ގިނައިން ހުންއައުމާއި ސިއްްސައިގެންދިއުމާއި ބިރުގަތުން ފަދަ ކަންކަން މެދުވެރިވެ އަދި ނުކިޔަމަންތެރިވާނަމަަ ވިސްނައިލާށެވެ!
0 0

17 ފެބްރުއަރީ 2021 ދަރިން ގިނައިން ހުންއައުމާއި ސިއްްސައިގެންދިއުމާއި ބިރުގަތުން ފަދަ ކަންކަން މެދުވެރިވެ އަދި ނުކިޔަމަންތެރިވާނަމަަ ވިސްނައިލާށެވެ!

Written byބައެއްފަހަރު ކުޑަކުދިން ޚާއްޞަކޮށް ތުއްތުކުދިން ހުންއައުން ގިނަވެ، ސިއްސައިގެންގޮސް އަދި ބިރުގަތުން ފަދަ ކަންކަން މެދުވެރިވުން ގިނަވެއެވެ. އަދި ކުދިން އާދައާ ޚިލާފަށް ނުކިޔަމަންތެރިވެސްވެއެވެ. މިޙާލަތުގައި ޑޮކްޓަރުންނަށް ޓެސްޓްތަކުން ބަލި ނުވަތަ ސަބަބު ދެނެގަންނަން އުނދަގޫވާގޮތްވެސް މެދުވެރިވެއެވެ. މިފަދަ ކަންކަން ގިނައިން މެދުވެރިވާނަމަ ނުވަތަ ތަކުރާރުކޮށްމެދުވެރިވާނަމަ ޝައިޠޯނާ އާއިމެދު ވިސްނައިލަންވާނެއެވެ. ގެއަށް ޝައިޠޯނާއަށް ވަދެވެން ހުންނަ މަގުތައް ބަންދުކުރަން މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ. އިރު އޮއްސުމުގެކުރިން ގޭގެ ދޮރުތައް ބަންދުކުރުމާއި ހިއްކަންއަޅާފައި ހުންނަ ތަކެތި ނަގައި ގޭތެރެއަށް ވެއްދުންފަދަ ކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދޭންވާނެއެވެ. އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.