Feb 19, 2021
171 Views
Comments Off on 18 ފެބްރުއަރީ 2021 ގިނަ ބައަކަށް މުޞީބާތްތައް ކުރިމަތިވަމުން މިދަނީ މާކުރިން މީހަކަށް ހިތާ ސިކުނޑި ހަނދިޔާކުރެވޭތީ! ހުރިހާ ސިއްރެއް ހާމަކުރެވޭތީ!: މުފްތީ މެންކް
0 0

18 ފެބްރުއަރީ 2021 ގިނަ ބައަކަށް މުޞީބާތްތައް ކުރިމަތިވަމުން މިދަނީ މާކުރިން މީހަކަށް ހިތާ ސިކުނޑި ހަނދިޔާކުރެވޭތީ! ހުރިހާ ސިއްރެއް ހާމަކުރެވޭތީ!: މުފްތީ މެންކް

Written byލޯބިވެރިންނާއި މައްސަލަތައް ޖެހުމަކީ ހުރިހާ ޒަމާނެއްގައިވެސް ހިނަގަމުން އަންނަ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު އެކަންތައް މިވަނީ އިންތިހާއަށް ބޮޑުވެފައެވެ. މިއަދުގެ ޒުވާނުންނަށް ބެލިނަމަވެސް ބޮޑެތި މީހުންނަށް ބެލިނަމަވެސް ގިނަ ބައަކު މިވަނީ ލޯބީގެ ކޮންމެވެސް މައްސަލައެއްގެ ތެރޭގައެވެ. ގިނަ ބައެއްގެ އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކަށްވެފައި އޮންނަނީ ލޯބީގެ ކޮންމެވެސް މައްސަލައެކެވެ. މިކަން މިގޮތަށް ދިމާވަމުން މިދަނީ މާކުރިން ކޮންމެވެސް މީހަކަށް ހިތާއި ސިކުނޑިވެސް ދެވޭތީއެވެ. އިންސާނާގެ އެންމެ މުހިންމު ދެ ގުނަވަނަކީ ހިތާއި ސިކުނޑިއެވެ. އެދެގުނަވަން މާކުރިން މީހަކަށް ހަދިޔާކުރެވިއްޖެނަމަ ވާނެ ގޮތް ގިނަ ބއަކު މިދަނީ ތަޖުރިބާކުރަމުންނެވެ. އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.