Feb 20, 2021
116 Views
Comments Off on ނިޔާ
0 0

ނިޔާ

Written by


Views: 4296 44

ހަފްލާ ނިންމާފައި ކޮޓަރިއަށް ވަން ނަވީންގެ މޫނުމަތިން ފެންނަނީ ހިނިތުންވުމެވެ. އެތައް އަހަރެއްގެ ބުރަ މަސައްކަތް ބަލައިގަނެ އަގުވަޒަންކުރީތީ އެކަމުގެ ހިތްހަމަޖެހުމެވެ. އަތުގައި އޮތް އެވޯޑް ގެނެސް ބެހެއްޓީ އޭނާގެ މަންމަގެ ފޮޓޯގަނޑުގެ ކައިރީގައެވެ. އެ ތަސްވީރަށް ބަލާލާފައި ހިތާއި ހިތުން މަންމަގެ ސޫރައަށް މުޚާތަބުކޮށް ބުނެވުނެވެ. މަންމަ ދެކެން ބޭނުންވި ހުވަފެން ހަޤީޤަތަކަށް ވީ ދުވަހު މި އުފާވެރިކަމުގައި ހިއްސާވުމަށް މަންމަ ނެތީމެ ނޫންހެއްޔެވެ؟ މި އެވޯޑް ހައްޤުވަނީ މަންމަގެ ދަރިފުޅަކަށް ނޫނެވެ. މިއީ މަންމަގެ ބުރަ މަސައްކަތެވެ. މަންމަ ވީ ޤުރުބާނީގެ އަގެވެ.
ކަރަށް މަހާފައިވާ ޓައި ނިއުޅާލަމުން ނަވީން އެނދުގައި އިށީނެވެ. ދާދި ދެންމެ އާއި ޖެހެންދެން މޫނުމަތިން ފެނުނު އުފާވެރިކަން އިރުގެ އަލިކަން ފަދައިން އޮއްސިއްޖެއެވެ. މަންމަގެ ހަނދާންތަކުގެ އޭނާގެ ސިކުނޑި ތޮރުފަން ފެށުމުންނެވެ. މަޔަކު ދަރިއަކަށްޓަކައި ކޮންމެ ފަދަ ޤުރުބާނީއެއްވެސް ވެދާނެއޭ ބުނާ އަޑު އޭނާވެސް އަހައެވެ. އެކަމަކު އަމިއްލައަށް އެކަން ތަޖުރިބާކުރަން ޖެހުމުން އަރުގައި ލީ އުފާވެރިކަމުގެ ފޮނި ރަހައިގެ ބަދަލުގައި ހިތި ރަހައެވެ.
ބައްޕައެއްގެ އެހީތެރިކަމެއް ނެތި ބަލާބޮޑުކުރީކީ ނޫނެވެ. ރާއްޖޭއިން ލިބެން ހުރި އެންމެ މަތީ ދަރަޖައަށް ކިޔަވައިދީ ނިންމާފައި ބޭރަށްވެސް ފޮނުވިއެވެ. އެ މަންމަގެ ސިއްޚީ ހާލަތު ގޯސްވެ ބޭސްފަރުވާ ކުރަން މަޖުބޫރީ ހާލަތަށް ދަންދެން، ހުރިހާ ފައިސާއެއް ނަވީންއަށްޓަކައި ޚަރަދުކުރިއެވެ. މަންމަގެ ބަލި ނުރައްކާވީވެސް އެކަން ފަސްކޮށް އޭނާގެ ޚަރަދުތަކަށް އިސްކަންދިންވަރުންނެވެ. މަންމަ އޭނާއަށް ސިއްރުކުރީ އެ މަންމަގެ ލޭ ކެންސަރުގެ ޝިކާރައަކަށްވެ ހުލިވަމުން ދިޔަ ކަމެވެ. އެންމެ ފަހުން ހޮސްޕިޓަލުގައި އެނދުމަތި ކުރުމާއި ހަމަޔަށެވެ.
ނަވީން މުޅި މޫނުގައި އަތް ފިރުމާލިއެވެ. ގަދަކަމުން ހިނިތުންވާން މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. މިއަދު މަންމަ ހުރި ނަމަ ހާދަ އުފާވީހޭ ހިތަށް އެރިއެވެ. މިއަދު އޭނާއަކީ ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރީގައި ނަން ހިނގާ ފަރާތެކެވެ. އެދުވަހު ފައިސާ ނެތަސް މިއަދު އެތައް ބައިވަރު ފައިސާއެއް އެބަހުއްޓެވެ.
ދޮރުގައި މީހަކު ޓަކިދިން އަޑު އަހާފައި ނަވީން ތެދުވެ ބަލާލިއެވެ. ސިޓީއުރައެއް ހިފައިގެން ހުރި ގޭގައި ގެންގުޅޭ އައްބާސް ފެނި ހައިރާންވިއެވެ. ކާކު ދިން އެއްޗެއްތޯ ސުވާލު ކުރެވުނީ ސިޓީއުރައިގެ ބޭރު އެޑްރެސްކޮށްފައި ނެތުމުންނެވެ. އައްބާސް ނޭނގެއޭ ބުނުމުން ނަވީން އެތެރެއަށްވަދެ ސިޓީއުރަ ކަނޑާލިއެވެ.
އޭނާއަށް އެޑްރެސްކޮށްފައިވާ ސިޓީއަކީ އެއް އިރެއްގައި ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ތަރިވިދާ ޝަކީބްގެ ސިޓީއެކެވެ. ނަވީން އެ ސިޓީ ކިޔާ ޚިޔާލެއް ނުކުރިއެވެ. އެނދުމައްޗަށް އެއްލާލެވުނެވެ. އަދި ކުރިއެކޭ އެއްފަދައިން އެނދުގައި އިށީނެވެ. މިފަހަރު އޭނާގެ ސިކުނޑީގައި ވަށާޖެހެންފެށީ މަންމަގެ ޚިޔާލުތަކެއް ނޫނެވެ. ޝަކީބްގެ ކުރިމައްޗަށް އޭނާ އެންމެ ފުރަތަމަ ދިޔަ ދުވަހުގެ ހަނދާންތަކެވެ.
އައިސީޔޫގެ ބޭރުގައި ހުރި ނަވީންއަށް މަންމަގެ ހާލަތު ފެނެއެވެ. ހަށިފުރާ ދަތި ހާލުން ނޭވާލަމުން ދިޔަ އެ މަންމަގެ ހަށިގަނޑުގައި އަޅާވޭން އޭނާގެ ދެލޮލަށް ފެންނަމުން ދިޔައެވެ. އެ މަންޒަރުތަކުން އޭނާގެ ހިތް ތޮރުފަމުން ދިޔައެވެ. މަންމަގެ ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށްދާން ޑޮކްޓަރުނ އިރުޝާދު ދެއްވާފައި ވީ ނަމަވެސް ނަވީންގެ އެފަދަ ތަނަވަސްކަމެއް ނެތެވެ. ސަރުކާރުގެ އެހީގައި އެއްކޮޅު ޓިކެޓާއި ބޭހުގެ ބައެއް ޚަރަދުތައް ހަމަޖައްސައިދޭން ބުނެފައި ވީ ނަމަވެސް އޭނާގެ އަތުން ހިނގާނެ ޚަރަދުތައް މަދެއް ނުވާނެއެވެ.
މީހުންގެ ކައިރީ މަދަދަށް އެދުމަކީ އެންމެ އުދަނގޫ ކަންތައްތަކެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ހޮސްޕިޓަލުން ނިކުތީ އެ އުދަނގުލާއި ކުރިމަތިލައިގެންވިއަސް މަންމަގެ ބައްޔަށް ލުޔަށް ހޯދައިދިނުމުގެ ނިޔަތުގައެވެ. ފުރަތަމަ މަންޒިލަކީ ޝަކީބްގެ އޮފީހެވެ. އެތަނެއްގައި އޭނާގެ މަންމަ މަސައްކަތު މީހެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނެވެ.
ރިސެޕްޝަނުގައި އެދުމުން އެކުދިންނަށް ކުރެވުނު ކަމަކީ ޝަކީބްގެ ސެކެރްޓަރީ އާއި ހަމަޔަށް ޚަބަރު ގެންގޮސް ދިނުމެވެ. ޝަކީބް އިންނެވީ ބައްދަލުވުމެއްގައި ކަމަށްވާތީ ފަހުން އަންނަން ބުނުމުން ނަވީން މަޑުކުރީ އެތަނުގެ ވެއިޓިން އޭރިއާގައެވެ. ދެގަޑިއިރަށްފަހު ނަވީން އަނެއްކާވެސް އަހާލުމުން އަދި ކުޑައިރުކޮޅެއްވާނެއޭ ބުނެލިއެވެ. އެގޮތަށް ހަތަރުގަޑިއިރު ހޭދަވިއެވެ. ނަވީން ކެއްތެރިކަން ބޮއްސުންލައި ސެކެރްޓަރީގެ ގާތުގައި ތަކުރާރުކޮށް ބައްދަލުވާނެގޮތެއް ހަދައިދޭން ކިޔަން ފެށިއެވެ. އެންމެ ފަހުން އެ ހުއްދަ ލިބުނުއިރު އޭނާ އެ އޮފީހުގައި އިންނަތާ ފަސްގަޑިއިރު ވެއްޖެއެވެ.
“ކީއްކުރަން ގެނައި ސޮރެއް؟” މޭޒުމަތީގައި ހުރި ލެޕްޓޮޕަށް ބަލަން އިނދެ ޝަކީބް އަހާލިއެވެ.
“އެހީއަކަށް އެދި” ނަވީން ކުރަކިވެފައިވާ އަޑަކުން ބުނެލިއެވެ.
“އަޖައިބެއް، ތިޔަ ކަމުގައި މީހަކު ނާންނަ ވަގުތެއް ނާދޭ، އަހަރެންގެ މުދަލަކީ މި މީހުންނަށް ބައި އަޅަން ހުރި އެއްޗެއްތަ؟ ނޫނީ މިމީހުން މަސައްކަތްކޮށްފައި އަހަރެން އަތަށް ފޮރުވަން ދީފައި ހުރި އެއްޗެއްތަ؟ އަހަރެން މިހާ ހިސާބަށް އައީ އަމިއްލަ މަސައްކަތުން، ކޮންމެ ރުފިޔާއަކީވެސް އެ މަސައްކަތުން ހޯދި އަޖުރު، މީގެން ކަލޭމެންނަށް ބައި އަޅާނެ އެންމެ ރުފިޔާއެއްވެސް ނެތް” ޝަކީބް މަލާމާތުގެ ރާގަކަށް ބުނެލިއެވެ.
“އަޅުގަނޑުގެ މަންމަ ވަރަށް ބަލި” ނަވީން އަޑުކުރިއަށްވުރެ މަޑުވެގެން ދިޔައެވެ.
“އާން، އެކަކު މަންމަ އޮންނާނީ އައިސީޔޫގައ، އަނެކަކު ދަރިފުޅު އޮންނާނީ އެޑްމިޓްކޮށްފައި، އަނެއްކަކު އަންހެނުން ކަންފަތު ފޫޅޫގަނޑު ނަމަވެސް ދައްކަން ދާންޖެހޭނެ، މިއީ މަށަށް އާ ބަހަނާތަކެއް ނޫނޭ” މާޔޫސްވެ ގޮތް ހުސްވެފައިވާ ނަވީންގެ ދުނިޔެ އަނދިރިވަމުން ދިޔަ ފަދަ އިޙްޞާސެއް ކުރެވުނެވެ.
“ހެއްދެވި ފަރާތް ހެކިކޮށް ބުނާ ތެދެއް މިއީ، އަޅުގަނޑުގެ މަންމަ ވަރަށް ބަލި، އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާތީ މިއައީ، ހެޔޮހިތުން ދޭ ކޮންމެ މިންވަރަކަށް އަޅުގަނޑު ރުހޭނަން، ހެޔޮ ކިތަންމެ މަދު މިންވަރެއް ވިއަސް” ހިތްވަރުލާފައި ނަވީން ބުނީ އަދިވެސް ޝަކީބްގެ ފަރާތުން އެހީއެއް ލިބޭނެކަމުގެ ކުޑަ އުއްމީދެއް އޮތީމައެވެ. އިސްއުފުލާ ޝަކީބްގެ މޫނަށް ބަލާލިއިރު އެމީހާގެ މޫނުމަތިން ފެންނަނީ ބޮޑާ ކަމެވެ. ތުންފިއްތައިގެން ނަވީންގެ މޫނަށް ބަލަންއިން އިރު އެހީދޭނެ ޚިޔާލެއް ނުގެންގުޅެއޭވެސް ނަވީންގެ ހިތަށް އެރިއެވެ. ޝަކީބް ވޮލެޓް ނެގިއެވެ. ރަތްނޫޓްތަކުގެ ސަބަބުން ކުރުގެޅިފައިވާ ވޮލެޓް ތެރެ ޝަކީބް ހާވަން ފެށިއެވެ. ޚާއްސަ އެއްޗެއް ހޯދާ ފަދައިންނެވެ. ވޮލެޓްގެ ތެރެއިން އޭނާ ނެގީ ދަނގަޑު ދެ ރުފިޔާއެވެ. ނަވީންގެ ކުރިމަތީ އެ ބޭއްވިއެވެ.
“ފުދޭނެ؟” ޝަކީބްގެ ބަސްމަގުގައި ވަނީ މަލާމާތުގެ އަސަރެވެ. އެއްމިޔަނުން ހީލިއިރު ހީލަތްތެރިކަން ނޫން އެހެން ސިފައެއް އެ މޫނުމައްޗަކު ނުވެއެވެ. ނަވީން ހިތްދަތިގޮތަކަށް ދެރުފިޔާއަށް ބަލާލިއެވެ.
“ކަލޭ ބުނީމެއްނު ކިތަންމެ ކުޑަ މިންވަރަކަށްވެސް ރުހޭނަމޭ، ” އަނެއްކާވެސް މަލާމަތްކޮއްލިއެވެ. އެތަނަށް ވަދެވުނު މޮޔަ ހިތަށް އަރާފައި ނަވީން އިނެވެ. ދެލޮލަށް ޖަމާވިކަރުނަތައް އެސްފިޔަތަކަށް ނުކުޅަދާނެވެގެން ފައިބަން ފެށިއެވެ. ނަވީން އަވަސް އަވަހަށް ކަރުނަ ފޮހެލިއެވެ. ހިތެއް ނެތް އިންސާނަކު ކުރިމަތީ އޭނާ ކަރުނަ އޮހޮރުމުގެ އެއްވެސް ބޭނުމެއް ނެތެވެ. އެހެން ނޫނަސް އެ ކަރުނަތަކަކީ އެމީހާގެ ހިތުން ޖާގައެއް ހޯދުމަށް އޮއްސާ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. ނަވީން ގޮނޑި ފަހަތަށް ޖައްސާފައި ތެދުވިއެވެ.
ނަވީން ސިހުނީ ފޯނު ރިންގުވާ އަޑަށެވެ. އަވަހަށް ދެލޯ ފޮހެލާފައި ފޯނު ނަގައި ކަންފަތުގައި ޖެހިއެވެ. ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ނިންމުމަށް އޮފީހަށް ދާން އޮތްކަން ހަނދާންކޮއްދޭން އައި ކޯލެކެވެ. ނަވީން މި ދަނީއޭ ބުނެ އަވަހަށް މޫނު ފޮހެލިއެވެ. ތެދުވާން އުޅެނިކޮން އަނެއްކާވެސް އަޅައިގަތީ ޝަކީބްގެ ސިޓީއެވެ. އެ ސިޓީ ނަގައި ބަލާލެވުނެވެ. ހަމަ ކުއްލިއަކަށް ނަވީން އާއި ބައްދަލުކޮށްލުމަށް ޝަކީބް ބޭނުންވާ ސަބަބަކާއި މެދު ވިސްނާލެވުނެވެ. މިއަދު ނަވީންއަކީ މުއްސަދި ވިޔަފާރިވެރިއަކަށްވާތީ އެކުވެރިވާން ބޭނުންވަނީ ކަންނޭނގެއެވެ. ނަވީން ފާޑަކަށް ފޫހިވިއެވެ. ސިޓީ ބޮނޑިކޮއްލާފައި ޑަސްބިނަށް ލިއެވެ.
އޮފީހުގެ ބައްދަލުވުން ނިންމާލާފައި ނިކުންނަން އުޅެނިކޮން ކާރެއްގައި އައިސް ވަނީ ޅަދޮން އަންހެންކުއްޖެކެވެ. އެކުއްޖާ އައިސް ނަވީން އާއި ބައްދަލުކޮއްލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ ބުނެލިއެވެ. މިހާރު ރޭގަނޑު ވަރަށް ލަސްވެއްޖެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެކުއްޖާ އަށް ފުރުޞަތެއް ދިނެވެ. ނަވީންގެ ކުރިމައްޗަށް ހުއްޓި އޭނާ ތަޢާރަފްވެލިއެވެ. އެއީ ޝަހުދާ ޝަކީބެވެ. ޝަކީބްގެ ދަރިއެކެވެ. ޝަހުދާ އެދުނީ އޭނަގެ ބައްޕަ އާއި ނަވީން ބައްދަލުކޮއްލުމަށެވެ. ސަބަބެއް ނުބުނެއެވެ. ނަވީން އެއްބަސްވުމުން ޝަހުދާ ދިޔައީ މާދަމާ ބަލާ ކާރު ފޮނުވާނެކަމުގައި ބުނެފައެވެ.
އެރޭ ނަވީންގެ ލޮލަށް ނިންޖެއް ނައެވެ. އެންމެ އުފާވާންވީ ރޭގައި އޭނާގެ މޫޑްވަނީ ޚަރާބުވެފައެވެ. ފަތިސްވަންދެން ފުރޮޅި ފުރޮޅި އޮވެފައި ތެދުވެ ނަމާދުކޮއްލިއެވެ. ހެނދުނުގެ ސައިކަންތައް ނިންމާލިތަނާއި ޝަހުދާ ފޮނުވި ކާރު އަތުވެއްޖެއެވެ. ނަވީން ގެ ދަތުރު ފެށުނެވެ. ހިތްވަނީ ނުތަނަވަސްވެފައެވެ. ސުވާލު އުފެދިފައެވެ. ރަނގަޅު ބޭނުމެއް އޮވެގެން ނޫނީ އެވަރަކުން ނުގެންދާނެއޭ ހިތަށް އަރަމުން ދިޔައެވެ.
ކާރު ގޮސް މަޑުކުރީ ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ޖަރީކޮށްފައިވާ ގެއެއްގެ ކުރިމަތީގައެވެ. ނަވީން އަށް މަގުދައްކަން ނޯކަރުން ތިއްބެވެ. ގޭގެ ހައިބަތުން ދައްކައިދެނީ ޝަކީބްގެ މުއްސަނދިކަމެވެ. ދެވަނަ ފަންގިފިލާގެ ކޮޓަރިއަކާއި ހަމަޔަށް ނޯކަރުމީހާ ގޮސް މަޑުކޮއްލާފައި ޓަކި ދިނެވެ. އެތެރެއިން ދޮރު ހުޅުވާލީ ޝަހުދާއެވެ. ނަވީން ފެނުމުން އެކުއްޖާގެ މޫނުމައްޗަށް ފަނޑު ހިނިތުންވުމެއް ވެރިވިއެވެ. ނަވީންއަށް އެތެރެއަށް ވަނުމަށް ތަންދައްކާފައި ޝަހުދާ އެނބުރުނީ ކޮޓަރީގެ އެނދާއި ދިމާލަށެވެ.
އެނދުގައި މީހަކު އޮތްކަން ނަވީންއަށް ފާހަގަވީ ދެނެވެ. ބަލިހާލުގައި އޮތް ޝަކީބް ނޭވާލަމުން ދިޔައީ އޮކްސިޖަންގެ އެހީގައެވެ. ކުޑަވަރެއްގެ ވެންޓިލޭޓާރއެއް ކޮޓަރި ތެރޭގައި ހުއްޓެވެ. އައިވީ ވަނީ ގުޅާފައެވެ. ހޮސްޕިޓަލުގެ ހުރިހާ ފަރުވާއެއް އެ ހަތަރުފާރުގެ އެތެރެއިން ދެވޭނެގޮތް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
“ނަވީން، ބައްޕަ ބޭނުންވަނީ ނަވީންއާއި ވާހަކަ ދައްކާލަން” ޝަހުދާ ކުރިއަށް ޖެހިލާ ޝަކީބްގެ ކައިރީ އިށީނެވެ. އޮކްސިޖަން މާސްކު މައްޗަށް ހިއްލައިދިނެވެ. ޝަކީބް ނަވީންގެ މޫނަށް ބަލާލިއެވެ. އެ ދެލޯ ހިންގާލިއިރު ކަރުނައިގެ އަސަރު ހުއްޓެވެ. އެއްޗެއް ބުނަން ތުންފަތް ތަޅުވާލިއެވެ. އަޑެއް ނުނިކުތެވެ. ދެއަތް ޖޯޑުކޮއްލާފައި އިޝާރާތުން އެއްޗެއް ބުނެލިއވެެ. ނަވީންއަށް ސާފެއް ނުވިއެވެ. ހައިރާންވެފައި ހުއްޓާ އެ ބަހުރުވަ ތަރުޖަމާކޮށްދިނީ ޝަހުދާއެވެ. އޮކްސިޖަން މާސްކު އަޅުވައިދީފައި ޝަހުދާ ތެދުވެ ހިނގައިގަތީ އެ ކޮަޓަރިން ނިކުންނާށެވެ.
“ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްވެއްޖެ ނަވީން ހޯދާތާ، ބައްޕަ މަޢާފަށް އެދެން ބޭނުންވެގެން އުޅޭތީ، ނަވީން، އެދުވަހު ބައްޕަ ކަންތައްކުރި ގޮތާއި މެދު މިއަދު ބައްޕަ ވަނީ ލަދުވެތިވެފައި، ބައްޕަ ބޭނުންވަނީ ފަހު ނޭވާލުމުގެ ކުރިން ނަވީން މަޢާފްކޮށްފީމޭ ބުނާ އަޑު އަހަން،” ޝަހުދާ ބުނެލިއެވެ. ނަވީން ހުރީ ބަސްހުއްޓިފައެވެ. އެތަކެއް ސުވާލެއް އެ ސިކުނޑި ކައި ހުސްކުރަނީއެވެ. މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން އޭނާގެ ދެލޮލަށް ފެނުނު ޝަކީބާއި މއިަދު ބަލި އެނދުގައި ޝަކީބަކީ ދެމީހެކޭ ބުނާހާ ތަފާތެވެ. ބިޔަހަށިގަނޑު ހިކި އަނަރޫފަވެފައެވެ. ޒުވާންކަންމަތީ ހެދެމުން ދިޔަ އިސްތަށިގަނޑު ވަނީ ތަލަވެފައެވެ. އޭނާގެ ސިފަ އެހާބޮޑަށް ބަދަލުވީ ކޮން ބައްޔެއްގެ ޝިކާރައަކަށްވެގެންބާއޭ ނަވީންގެ ހިތަށް އެރިއެވެ.
“އެދުވަހު ނަވީން ނިކުމެގެން ދިއުމުން، މޭޒުމަތީގައި އޮތް ދެރުފިޔާ ނަގައި ބައްޕަ ވޮލެޓަށް ލީ، ބައްޕަ އަކީ އަބަދުވެސް ވަރަށް ދަހި ބޮޑާމީހެއް، ނަވީން ތިއީ ބައްޕަގެ ފުށުން ހިތުގައި ޖެހުނު ފުރަތަމަ މީހާއެއް ނޫން، އެކަމަކު އެންމެ ފަހު މީހާ، އެރޭ ނިދަން އޮއްވާ ބައްޕައަށް ފާޑެއްގެ ހުވަފެނެއް ފެނުނު، ބައްޕަ އެ ހުވަފެނުގެ ވާހަކަ ޚިއްސާކުރީ ވަރަށް ފަހުން، ”
ޝަހުދާ ދައްކަމުން ދިޔަ ވާހަކަތަކުން ނަވީންގެ ސުވާލުތައް ވީ އިތުރެވެ. އޭނާގެ ފަރާތުން މަޢާފް ހޯދުމަށް އެހާ އިސްކަން ދިނީ ކީއްވެތޯ ނަވީން އަހާލިއެވެ.
“އަހަރެން މި ބުނި ހުވަފެން، އެ ހުވަފެނުގައި ބައްޕައަށް ފެންނަނީ ބައްޕަ އަލިތަނެއްގައި ހުއްޓާ ފަހަތުން ބޮޑު އަނދިރިގަނޑެއް އަންނަތަން، ދެން ބައްޕަ ފިލަން ދުވަނިކޮން އެ އަނދިރިގަނޑު އައިސް ވަށާލާތަން، އަދި މަތިން ދެ ރުފިޔާތަކެއް އޮހޭތަން، ނަވީންގެ ގިސްލުމުގެ އަޑު އިވޭކަމަށް ބައްޕަ ބުނި، އެ ހުވަފެނަށްފަހު ބައްޕަގެ މުޅި ދިރިއުޅުން ބަދަލުވަމުން ދިޔަ، ވިޔަފާރި ހުލިވެ އަތްމަތި ހުސްވަމުން ދިޔަ، އެކަމާއި ފިކުރުބޮޑުވެ ބައްޕައަށް ސްޓްރޯކެއް ޖެހުނު، އެތައް ތަނަކުން ފަރުވާ ހޯދިއްޖެ، އެކަމަކު ރަނގަޅުވުމުގެ އެއްވެސް އަލާމާތެއް ނުފެނުނު، ބައްޕަ އެ ހުވަފެނުގެ ވާހަކަ ކިޔައިދިނީ ސްޓްރޯކު ޖެހި ރަނގަޅުވާނެކަމާއި މެދު ޑޮކްޓަރުން އުއްމީދު ކަނޑާލުމުން، އެ ވޭނުގެ އޮވެ މަރުވުމުގެ ކުރިން އެއް ފަހަރު ނަމަވެސް ބައްޕަގެ ފށުން އަނިޔާލިބުނު ކޮންމެ މީހެއްގެ ފަރާތުން މަޢާފްލިބެން ބޭނުންވާތީ ނަވީންގެ ކުރިމައްޗަށް ދާންޖެހުނީ.” ޝަހުދާގެ ވާހަކަތައް އިވިފައި ނަވީންގެ ހިތަށް އަސަރުކުރިއެވެ. އެންމެ ލޯބިވާ މީހަކު ބަލި ހާލުގައި އޮވެ މަރުވުމަކީ ވަރަށް ހިތްދަތިކަމެކެވެ. އެކަން އޭނާ ވަނީ އިޙްޞާސްކޮށްފައެވެ. ނަވީން ގޮސް ޝަކީބްގެ ކައިރީ ހުއްޓުނެވެ. އަދި ހިތުގައި އެއްވެސް ބުރަކަމެއް ނެތި މަޢާފްކޮށްފީމޭ ބުނެލި ވަގުތު ޝަކީިބްގެ މޫނުމަތިން އުފާވެރިކަން ފެނުނެވެ.
ނަވީން އެގެއިން ނިކުން އިރު ބަޔާންނުކުރެވޭ ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބިފައި ވެއެވެ. މި ހުރިހާ ދުވަހު މަންމަގެ ހަނދާން އާވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ޝަކީބް ކީ އެއްޗެހި މަތިން ހަނދާންވެ ހިތްބުރަވެއެވެ، އެކަމަކު މަޢާފްކުރުމަށްފަހު އެ ބުރަކަން ފިލައި ގޮއްސިއެވެ. ޤުދުރަތުގެ ނިޔާއަށްވުރެ ފުރިހަމަ އެހެން އެއްޗެއް ނުވެއެވެ، ޝަކީބްގެ ދިރިއުޅުން އެފުށް މިފުށަށް ޖަހައި ބަލިކަށިކޮއްލިއިރު ނަވީންގެ އަތްމަތި ވަނީ ތނަވަސްވެ ކުރިއަރާފައެވެ. ނަވީން ތަހައްމަލުކުރި ވޭން އިތުރު އާއިލާތަކަކުން އިޙްޞާސްވިޔަ ނުދިނުމަށް ނަވީން ވަނީ ފަންޑެއް ހުޅުވާފައެވެ. އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް
އޭނާއަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ ބޮޑުބައެއް ހޭދަކުރެއެވެ، ނަވީން ދެކޭގޮތުގައި އަތްމަތި ތަނަވަސްވާ ހިނދު ޚަރަދުތައް ގިނަކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ހޭދަކުރުން ގިނަކުރުން އެއީ އެންމެ މޮޅުގޮތެވެ.
(ނިމުނީ)

ކެޓެގަރީ: ކުރުވާހަކަ

Views: 4296

ޒިމް

Report comment

ޒާހީގެ އެހެން ވާހަކަތަކާ އަޅާ ބަލާއިރު މި ވާހަކަ ވީކްހެން ހީވަނީ. އައިގެޓްދި އައިޑިޔާ އޮފްދިސް ސްޓޯރީ. ބަޓް އަދަރ ސްޓޯރީޒް އާ ވޭ ބެޓާ. ލައިކް ބީވުން ވޯޒް ބްރޫޓަލް. ހޮޕްޓުސީ މޯ ލައިކްދެޓް

3

3

3 years ago

އަހުމަދު

Report comment

ވަރަށް ސަޅި ވާހަކައެއް. ކިހިނެއްތަ މިކަހަލަ ސަޅި އައިޑިޔަރ އަންނަނީ؟

5

3 years ago

މިލް

Report comment

ވަރަށް ފުރިހަމަ އަދި އިބުރަތްތެރި ވާހަކަ އެއް

6

3 years ago

މުނާ

Report comment

މީ “ޝީން” ކިޔާ ވާހަކަ ލިޔާ ޒާހީ ތޯ

3

3 years ago

ޙިލްމާ

Report comment

އާން

3

3 years ago

މުނާ

Report comment

ޢެކަމަކު އެ ޒާހިރާގެ ވާހަކަ ތަކުގައި އިންނަނީ ޒާހީ ޖަހާފަ ނޮޓް ފުލް ނޭމް

3

3 years ago

Aisshh

Report comment

Viyafaari hulive aiymathi husvi vaahaka liyefa ebaoiy…ekamaku eyge fahun ves vaahakaiga liyefa oiy gothun viyya varah thanavas…. vaahaka hamaeh nujehey

10 months ago

ޚިޔާލު ފޮނުއްވާ ކެންސަލްމަސްދަރު

Article Categories:
Stories

Comments are closed.