Feb 20, 2021
349 Views
Comments Off on ބިރުހުރި ކަމެއް!- މައިންބަފައިންނަށް ކުރެވޭ ފާފައިގެ ނުބައިކަން ދަރިންނަށް ފޯރާ!
0 0

ބިރުހުރި ކަމެއް!- މައިންބަފައިންނަށް ކުރެވޭ ފާފައިގެ ނުބައިކަން ދަރިންނަށް ފޯރާ!

Written byފާހިޝް އަމަލުތައް ކުރުމާއި ވައްކަންކުރުމާއި މިނޫންވެސް ފާފަތައް ކުރުމުގައި ވަރަށް ޒުވާން، ކުޑަކުދިންތައް ޙަރަކާތްތެރިވުން ދުވަހުން ދުވަހަށް ގިނަވަމުން މިދަނީ ސަބަބެއް ނެތިގެނެއް ނޫނެވެ. އެކަން ޒަމާނާއި ގުޅުވުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތެވެ. އެކަން ގުޅުވަންޖެހޭ ނީ މައިންބަފައިން ކުރާ ފާފަތަކާއިއެވެ. ކުދިންނަށް އެފަދަ ބޮޑެތި ބަދަލުތައް އިތުރުވަމުންދާ އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ މައިން ބަަފައިން ފާފަކުރުން ގިނަވުމެވެ. ޚާއްޞަކޮށް މައިން ބަފައިން ހިލޭ މީހުންނާއިއެކު ޖިންސީ ގުޅުންހިންގުމެވެ. ހަމަކަށަވަރުން އެއީ ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއްގައިވެސް ބަރަކާތް ކެނޑިގެންދާ ކަމެކެވެ. ފާހިޝް ޢަމަލުތައް ކުރުމުގެ ސަބަބުން ގަންބަވައިގަތުމަށް އިރާދަކުރެއްވެވި ރަށްތައްވެސް އެބަހުއްޓެވެ. މިއަދު އެއްވެސް ބިރެއް ނެތި ކުރަމުން އެގެންދަނީ އެހައިބިރުހުރި ފާފަތަކެވެ. އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.