Feb 20, 2021
140 Views
Comments Off on އެވެރިން ދައްކާ ވާހަކަތަކަށް ކަންބޮޑުނުވާށެވެ! ތިބާއަށް އެއްވެސް ބިރެއް، ހިތާމައެއް ނެތްކަން ޤުރްއާނުން-
0 0

އެވެރިން ދައްކާ ވާހަކަތަކަށް ކަންބޮޑުނުވާށެވެ! ތިބާއަށް އެއްވެސް ބިރެއް، ހިތާމައެއް ނެތްކަން ޤުރްއާނުން-

Written byމުސްލިމުންގެ ޢަޤީދާ ބަލިކަށިކޮށްލަން މިއަދު ދެވޭ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ހަމަލާއަކީ ބަހުގެ ޙަމަލާއެކެވެ. މުސްލިމަކު ދެރަވެ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ޙާލަތެއްގައި ނުވަތަ މުޞީބާތެއްގެ ތެރޭގައި އުޅޭކަން އެނގޭއިރަށް ޢަދުއްވުން އެބަބުނެއެވެ. “ތިބާގެ ތަޤްވާވެރިކަމުން ކުރަނީ ކޮންފައިދާއެއް ހެއްޔެވެ؟ ތިބާ ތިއަވަނީ ހަމައަހަރެމެންނާއި އެއްފަދައިން މުޞީބާތެއްގައެވެ.” ތަޤްވާވެރިއަކަށްވުމަކީ އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ހިތްދަތިކަމާއި މޫޞިބާތްތަކުން ސަލާމަތްވެވޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެހެންނަމަ ނަބީބޭކަލުންނާއި ރަސޫލްބޭކަލުންނަށް އެކަންކަން ކުރިމަތިވެވަޑައިނުގަތީސް ނޫންހެއްޔެވެ؟ އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.