Feb 20, 2021
449 Views
Comments Off on ތިމާޢަކީ ﷲ ތައާލާގެ މިތުރެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ދެނެގަންނަން އެންމެފަސޭހަވާނެ އެއް ގޮތް: މުފްތީ މެންކް
0 0

ތިމާޢަކީ ﷲ ތައާލާގެ މިތުރެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ދެނެގަންނަން އެންމެފަސޭހަވާނެ އެއް ގޮތް: މުފްތީ މެންކް

Written byއަހަރެމެން ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެންމެ ބޮޑަށް އެދޭނެ އެއްކަމަކީ ﷲ ތަޢާލާގެ މިތުރަކަށްވެވުމެވެ. އެއިރުން މިދުނިޔޭގެވެސް އަދި އެދުނިޔޭގެވެސް ހުރިހާ އުފާތަކެއް އެމީހަކަށް ޙާޞިލުކުރެވިގެންދާނެތީއެވެ. މިއަދު މިބުނެދެނީ ތިމާއަކީ ﷲ ތަޢާލާގެ މިތުރެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން އަމިއްލައަށް ދެނެގަންނަން އެންމެ ބޮޑަށް ފަސޭހަ އެއްގޮތެވެ! ތިމާއަށް ހުރެވޭ މަޤާމް އަމިއްލައަށް ވަޒަންކޮށްލާށެވެ! އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.