Feb 20, 2021
155 Views
Comments Off on ލޯބިނުވާ ޙާލު ލޯބިވާކަން ދެއްކުމަކީ މުނާފިޤްކަމުގެ ޢަލާމާތެކެވެ! ބިރުވެތިވާށެވެ!
0 0

ލޯބިނުވާ ޙާލު ލޯބިވާކަން ދެއްކުމަކީ މުނާފިޤްކަމުގެ ޢަލާމާތެކެވެ! ބިރުވެތިވާށެވެ!

Written byބައިވެރިޔާއަށް ނަމަވެސް ތިބާގެ ހިތުގައި ލޯތްބާއި ކުލުނާއި ހަމްދަރުދީ ނެތި، ބޭރުފުށުގެ ޢަމަލުތަކުން އެކަންކަން ދައްކަން މަސައްކަތްކުރާނަމަ މުނާފިޤުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިދާނެކަމަށް ބިރުވެތިވާށެވެ! މުސްލިމުންނަށް އޮތީ ކޮންމެކަމެއްގައިވެސް ހިތާއި ބޭރުފުށުގެ ޢަމަލުތައް އެއްގޮތްކުރުމެވެ!ނަމަވެސް ބައެއް ޙާލަތްތަކުގައި ލޯތްބާއި ކުލުނު އުފައްދަން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ޙާލަތުގައި ކެތްތެރިވާން އެބަޖެހެއެވެ. އެޙާލަތުގައިވެސް ލޯބިނުވެހުރެ ލޯބިވާކަމަށް ނުބުނާށެވެ! ލޯބިވާން މަސައްކަތްކުރާކަމަށްބުނާށެވެ! ތެދުވެރިވުމަކީ އެއީއެވެ. އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.