Feb 20, 2021
550 Views
Comments Off on ސިކުނޑި ތާޒާކަންމަތީގައި ބަހައްޓަން ކޮންމެހެން ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ ބައެއް ކަންކަން-: މުފްތީ މެންކް
0 0

ސިކުނޑި ތާޒާކަންމަތީގައި ބަހައްޓަން ކޮންމެހެން ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ ބައެއް ކަންކަން-: މުފްތީ މެންކް

Written byތިމާގެ އަގުހުރި ވަގުތާއި ހަކަތަ ތިމާއަށް ފައިދާކުރާނެ ގޮތަށް ބޭނުންކުރުމަކީ ދަހިވެތިވުމެއް ނޫނެވެ. އެއީ އަމިއްލަ ނަފްސަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. މީހުންކުރާ ކަންކަމަށް ވާހަކަދެއްކުމަށާއި މީހުން އުޅޭ ގޮތުގެ ވާހަކަދައްކަން ވަގުތާއި ހަކަތަ ނަގައިނުލާށެވެ! އެކަންވާނީ ކުރެވޭ ފާފައެއްގެ އިތުރުން ކުރެވޭ އިސްރާފަކަށެވެ. މީހުންނާއި ޒުވާބުކޮށް ޖަދަލުކުރުންވެސް މެއެވެ. އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.