Feb 20, 2021
113 Views
Comments Off on ޘަވާބު ހޯދަންވެސް ދަރިންނާއެކު ކުޅިވަރުކުޅޭށެވެ! ދަރިންގެ ލޯބި ލިބުމުގެ އިތުރުން އެއީ ސުންނަތުގައި ހިމެނޭ އަޅުކަމެކެވެ!
0 0

ޘަވާބު ހޯދަންވެސް ދަރިންނާއެކު ކުޅިވަރުކުޅޭށެވެ! ދަރިންގެ ލޯބި ލިބުމުގެ އިތުރުން އެއީ ސުންނަތުގައި ހިމެނޭ އަޅުކަމެކެވެ!

Written byގިނަ އަދަދެއްގެ މައިންބަފައިން ދަރިންނަށް އަގުބޮޑު ކުޅޭތަކެތި ހޯދައިދެއެވެ. ނަމަވެސް ދަރިންނާއިއެކު ކުޅިވަރު ކުޅެ ދަރިންނަށް އުފާވެރިކަން ހޯދައިދޭން މަޑުކޮށްލާ މައިންބަފައިންނާއި ބެލެނިވެރިން ދަނީ މަދުވަމުންނެވެ. ކުޅޭނެ ތަކެތި ކުދިންނަށް ބޭނުންވެއެވެ. އުމުރާއި ގުޅޭގޮތަށް ކުޅޭނެތަކެތި ދިނުމަކީ ކުދިންގެ ވިސްނުން ތޫނުވެ ރަނގަޅު ކަންކަންވެސް ކުދިންނަށް ދަސްވާކަމެކެވެ. އެހެންކަމާއިއެކުވެސް އެންމެ މުހިންމީ ކުދިންނާއިއެކު ކުޅިވަރުކުޅެލަން ވަގުތު ހޭދަކުރުމެވެ. އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.