Feb 21, 2021
201 Views
Comments Off on ހެޔޮ ޢަމަލުކުރަން ހިތަށް އެރުވުމުން އެކަން ނުކުރަން ވަސްވާސް ދޭން ޝައިޠޯނާއަށް އެނގެނީ ކީއްވެ؟ އެކަމުން ސަލާމަތްވެވޭނެ މަގު-
0 0

ހެޔޮ ޢަމަލުކުރަން ހިތަށް އެރުވުމުން އެކަން ނުކުރަން ވަސްވާސް ދޭން ޝައިޠޯނާއަށް އެނގެނީ ކީއްވެ؟ އެކަމުން ސަލާމަތްވެވޭނެ މަގު-

Written byހެޔޮ ޢަމަލުކުރަން ހިތަށް އެރުވުމުން އެކަން ނުކުރަން ޝައިޠޯނާއަށް ވަސްވާސް ދޭން އެނގެނީ ކީއްވެގެންތޯ؟ ކުރެވޭ ސުވާލުގެ ޖަވާބަކީ އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގައި ލޭދައުރުކުރާ ފަދައިން ޝައިޠޯނާ ދައުރުކުރާކަމެވެ. އެކަން ޙަދީޘްފުޅުން އެނގެން އެބައޮތެވެ. ވީމާ ހިތަށް އަރާ ކަންކަންވެސް އެނގުމުގެ ބާރު ﷲ ތަޢާލާ ވަނީ ޝައިޠޯނާއަށް ދެއްވަވައިފައެވެ. އެހެންވެ ހެޔޮ ޢަމަލުކުރަން އުޅުމުން އެކަން ނުކުރަން ވަސްވާސްދެނީއެވެ. އަދި ﷲ ތަޢާލާ ހަނދުމަކުރަން ފެށުމުން އެކަމަށްވެސް ހުރަސްއަޅަނީއެވެ. އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.