Feb 21, 2021
1056 Views
Comments Off on ރަސޫލް ޞޢވ, އެންމެ ގިނައިން މި 2 ދުޢާ ކުރެއްވެވީ ކީއްވެ؟
0 0

ރަސޫލް ޞޢވ, އެންމެ ގިނައިން މި 2 ދުޢާ ކުރެއްވެވީ ކީއްވެ؟

Written byއެއްވެސް ކަމެއް ރަސޫލް ﷺ ކުރައްވަވައިފިނަމަ އެކަމުގައި މީސްތަކުންނަށް ފައިދާކުރާނެ ސަބަބުތަކެއް ހުންނާނެއެވެ. މީސްތަކުންގެ ފައިދާއަށް މެނުވީ ހަމައެންމެ ކަމެއްވެސް ކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ. އެންމެ ކުޑަމިން އެބަސްފުޅަކުން މީސްތަކުން ފައިދާކުރާނެ ބަސްފުޅެއް ނޫނީ ޙަދީޘްކުރައްވަވާފައެއް ނުވެއެވެ. ރަސޫލް ﷺ ޙަދީޘްކުރެއްވެވި ކޮންމެ ބަސްފުޅަކީ ﷲ ތަޢާލާގެ އިޛްނަފުޅާއިއެކު މީސްތަކުންނަށް އެއިން ފައިދާކުރާނެ ބަސްފުޅެއްކަން ސާބިތުވުން މިދަނީ ދުވަހެއް ދުވަހަށް އިތުރުވަމުންނެވެ. އެކަމުގެ އިތުރު ހެކިތައް ފެންނަމުންނެވެ. އެންމެ ބޮޑަށް ޙައިރާންވާންޖެހޭ އެއްކަމަކީ ގިނަ ހެކިތައް ފެނި އެކަމުގެ ވާހަކަ ފަތުރަަނީވެސް މުސްލިމުން ނޫން މީހުންކަމެވެ. ސައިންސްވެރިން ނުވަތަ ޑޯކްޓަރުން ކިޔައިގެން އުޅޭ ބައަކު ކަމެވެ. އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.