Feb 21, 2021
149 Views
Comments Off on ބައިވެރިޔާ ކިތަންމެ ހެޔޮ ނަމަވެސް ފާފައެއް ކުރަން ބުނެފިނަމަ އަވަހަށް ވަކިވާށެވެ! ﷲ ލައްވަވާ ރަހްމަތް މާބޮޑުވާނެއެވެ!
0 0

ބައިވެރިޔާ ކިތަންމެ ހެޔޮ ނަމަވެސް ފާފައެއް ކުރަން ބުނެފިނަމަ އަވަހަށް ވަކިވާށެވެ! ﷲ ލައްވަވާ ރަހްމަތް މާބޮޑުވާނެއެވެ!

Written byއަޑުއަހަން ކިތަންމެ އުނދަގޫވި ނަމަވެސް މިހާރަކަށް އައިސް އަޑުއަހަންޖެހޭ އެއް ޝަކުވާއަކީ ފާފަކުރަން ޙަޔާތުގެ ބައިވެރިޔާ ބުނެ އެކަމަށް މަޖުބޫރުވެސްކުރާ ވާހަކައެވެ. އަދި އެބުނާ ފާފަ ނުކޮށްފިނަމަ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިކުރުވާ ކަމުގެ ޝަކުވާއެވެ. ބައެއް އަނހެނުން ބުނަނީ އެމީހުންގެ ފިރިންނަށް އެމީހުންނަށް ވަރަށް ހެޔޮކަމަށެވެ. ބޭނުންވާ ކަންކަންވެސް ކޮށްދޭކަމަށެވެ. އަދި އެކުގައި ދިރިއުޅެނީވެސް ވަރަށް ލޯބިން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ފާފަކުރަން ބުނަނީ ކަމަށެވެ. އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.