Feb 21, 2021
449 Views
Comments Off on އަނބިދަރިންނަށް ހެޔޮކޮށް ހިތަންވީ އެމީހުން ބަދަލުދޭނެ ކަމަކަށް ނޫން! ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުގަ އެންމެ މަތިވެރި މީހަކަށްވާން!
0 0

އަނބިދަރިންނަށް ހެޔޮކޮށް ހިތަންވީ އެމީހުން ބަދަލުދޭނެ ކަމަކަށް ނޫން! ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުގަ އެންމެ މަތިވެރި މީހަކަށްވާން!

Written byބައެއް މީހުންނަށް ބުނެވެއެވެ. “ދަރިންނަސް ކިތަންމެ ރަނގަޅަށް ކަންތައްތައް ކުރިނަމަވެސް އެމީހުން ބޮޑުވެގެން އަޅައިވެސް ނުލާނެއެވެ. އަނބިން ބުނެއެވެ. ފިރިމީހާއަށް ކިތަންމެ ރަނގަޅަށް ކަންކަން ކުރިނަމަވެސް އަހަރެންނާއިމެދު ކަންކަން ކުރާނީ ހިތަށް އެރިގޮތަކަށެވެ. އަދި ފިރިންވެސް އަނބިންނަށް ހަމަ މިފަދަ ބަސްތައް ބުނެއެވެ.” ހަމަ އެއާއިއެކު ދަރިން އެބަ ބުނެއެވެ! “މައިންބަފައިންނަށް ހެޔޮކޮށްހިތަންވީ ކީއްކުރަން ހެއްޔެވެ؟ އަހަރެން ކުޑަކުޑައިރު އަހަރެންނާއިމެދު ކަންކަންކުރީ އެވެނި މިވެނި ގޮތަކަށެވެ!” އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.