Feb 21, 2021
602 Views
Comments Off on މުފްތީ މެންކުގެ އިތުރު ގޮންޖެހުމެއް! – “ތަހައްޖުދު ނަމާދުގަ ﷲ އަށް ބިރުވެތިވެ ކަރުނައަޅައި ކުރުމުން ޢިޖާބަ ނުކުރެއްވެވި ދުޢާއެއް ނިކަން ބުނެބަލަ!”
0 0

މުފްތީ މެންކުގެ އިތުރު ގޮންޖެހުމެއް! – “ތަހައްޖުދު ނަމާދުގަ ﷲ އަށް ބިރުވެތިވެ ކަރުނައަޅައި ކުރުމުން ޢިޖާބަ ނުކުރެއްވެވި ދުޢާއެއް ނިކަން ބުނެބަލަ!”

Written byއަބަދުވެސް މިބުނަނީ ހަމަ މިހެންނެވެ. މުޞީބާތްތައް އަބަދުވެސް ކުރިމަތިވާނެއެވެ. އެއްކަމަކުން ފާސްވާއިރަށް އަނެއްކަމެއް ކުރިމަތިކުރައްވަވާނެތެވެ. އެކަންކަން އެގޮތަށް މިންވަރުކުރައްވަވަނީ އެއްވެސް ޙާލެއްގައި އެމީހަކާއި ރުހިވޮޑިނުގަންނަވާތީއެއް ނޫނެވެ. ރުހިވޮޑިގަންނަވާތީއެވެ. ލޯބިފުޅުވެ ވޮޑިގަންނަވާތީއެވެ. އެކަންކަން އެގޮތަށް ކުރިމަތިވަމުން ނުއަންނަނަމަ އަހަރެންގެ ހިތުގައި ﷲ ތަޢާލާއަށް އެއްވެސް މިންވަރެއް އޮންނާނެހެއްޔެވެ؟ އެކަންކަން ކުރިމަތިކުރައްވަވާއިރުވެސް މިއުޅެނީ ފުރިހަމައަށް ތަޤްވާވެރިނުވެވިގެންނެވެ. ވީމާ އެކަންކަން ކުރިމަތިނުކުރައްވަވާނަމަ އަހަރެމެންގެ ޙާލަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.