Feb 21, 2021
186 Views
Comments Off on ފިނިމޫސުމުގަ ޙާލުގަ ޖެހުނު މީހުންނަށް ހިންގާ އެހީ ކެންޕޭނުގަ ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވަނީ!
0 0

ފިނިމޫސުމުގަ ޙާލުގަ ޖެހުނު މީހުންނަށް ހިންގާ އެހީ ކެންޕޭނުގަ ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވަނީ!

Written byވިންޓާ ނުވަތަ ފިނިމޫސުމަކީ އެމޫސުމާއި ކުރިމަތިވާ އެންމެނަށްވެސް ހަމަ އެއްވަރަކަށް ފިނީގެ އަސަރު ކުރާނެ މޫސުމެކެވެ. ނަމަވެސް ތަފާތަކީ އެއްބައަކަށް އެފިނިން ރައްކާތެރިވެވޭއިރު، އަނެއްބައަކަށް އެފިނިން ރައްކާތެރި ނުވެވި ފުރާނައަށް ނުރައްކާވާކަމެވެ. ފިނިވެގެން ގޮސް ތުއްތު ކުދިން މިދުނިޔެއާއި ވަކިވެދާކަމެވެ. އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.