Feb 21, 2021
118 Views
Comments Off on ދީނުގެ ޙުކުމްތައް އެމީހަކު ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ބަދަލުކުރުމަކީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރިކަމެއް!: ޑރ.ޢަބްދުލްމަޖީދު
0 0

ދީނުގެ ޙުކުމްތައް އެމީހަކު ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ބަދަލުކުރުމަކީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރިކަމެއް!: ޑރ.ޢަބްދުލްމަޖީދު

Written byދީނުގަ ޙަރާމް ކަންކަން ބައެއް މީހުން ކުރެއެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ހުއްދަކަމެއްކަމަކަށް ނުބުނެއެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު މިފެންނަނީ ދީނުގަ ޙަރާމްކަންކަން ކުރަން ބޭނުންވުމުން އެކަމުގެ ޙުކުމް އެމީހުން ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ބަދަލުކޮށްލާތަނެވެ. މުސްލިމަކު ޙަރާމްކަމެއް ކޮށްފާނެއެވެ. ނަމަވެސް ދީނުގަ އޮތް ޙުކުމް ބަދަލުކުރުމަކީ ވަރަށް ނުރއްކައުތެރިކަމެކެވެ. ކަނޑައެޅިގެން އެނގިހުރެ ދީނުގެ ޙުކުމެއް ބަދަލުކޮށްފިނަމަ ދީނުން ބޭރުވާ ހިސާބަށްވެސް ހިނގައިދާނެއެވެ.” އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.