Feb 21, 2021
143 Views
Comments Off on ތިބާއަކީ ﷲ ގެ ރަޙްމަތާ ލޯބިވެވޮޑިގަތުން ލިބިގެންފައިވާ މީހެއްކަން ދެނެގަންނާނެ މަގު- އިތުރުކުރަން މަސައްކަތްކުރާށެވެ!: މުފްތީ މެންކް
0 0

ތިބާއަކީ ﷲ ގެ ރަޙްމަތާ ލޯބިވެވޮޑިގަތުން ލިބިގެންފައިވާ މީހެއްކަން ދެނެގަންނާނެ މަގު- އިތުރުކުރަން މަސައްކަތްކުރާށެވެ!: މުފްތީ މެންކް

Written byއަހަރެމެން މިއަދު އެއްވެ މިތިބީ މިޤައުމުގައި އެންމެ ރީތި މިސްކިތަށެވެ. މިއީ އެއްވެސް މީހެއްގެ ނުވަތަ ޖަމާޢަތެއްގެ ވެސް ތަނެއް ނޫނެވެ. މިއީ ﷲ ތަޢާލާގެ ގެކޮޅުތަކުގެ ތެރެއިން ގެކޮޅެކެވެ. ﷲ ތައާލާގެ ގެކޮޅަށް އެތައް ހާސް ބައަކަށް އެއްވެވިފައި މިތިބީ އެކަލާނގެ ރަޙްމަތްފުޅުންނެވެ. ނަމާދުކުރުމަށާއި އެހެންވެސް ބޭނުންތަކަށް މިސްކިތަށް ދާހިތްވެގެން ދެވޭނަމަ އެމީހަކަށް އެހުރެވުނީ ﷲ ތަޢާލާގެ ރަޙަމަތްފު:ު ލިބިގެންނެވެ. އެމީހަކަށް އެވަނީ ﷲ ތަޢާލާގެ ލޯބިވެވޮޑިގަތުން (ވަކިމިންވަރަކަށް) މިންވަރުކުރައްވަވައިފައެވެ. ދެން އޮންނާނީ އިތުރުކުރަން މަސައްކަތްކުރުމެވެ. އެއީ އެމީހަކު އަމިއްލައަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެކެވެ. އެކަން ހިންމަވައިދެއްވެވުން އެދި ދުޢާވެސްކުރަންވާނެއެވެ!އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.