Feb 22, 2021
164 Views
Comments Off on ހިތަށް ކުރާ އިޙްޞާޞް އެނގިލަން ނަރަކައިން ލިބުނު އެތަނުގެ ބިރުވެރިކަމުން ކުޑަކުޑަ މިންވަރެއް އަންގައިދޭ މިސިޓީ ކިޔާލަބަލަ!
0 0

ހިތަށް ކުރާ އިޙްޞާޞް އެނގިލަން ނަރަކައިން ލިބުނު އެތަނުގެ ބިރުވެރިކަމުން ކުޑަކުޑަ މިންވަރެއް އަންގައިދޭ މިސިޓީ ކިޔާލަބަލަ!

Written byހިތަށް އެންމެ ބޮޑަށް އަސަރުކުރާނެ ސިޓީއަކީ މީހަކަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ބިރުވެރިކަމާއި އުފުލަންޖެހިފައިވާ ތަކްލީފްތަކާއި އަޅަމުންދާ ވޭންތައް ބަޔާންކޮށް ފޮނުވާ ސިޓީއެވެ. މިރޭގެ ދަރުސް މިފަށަނީ ވަރަށް އާދައާއި ޚިލާފް ސިޓީއަކުންނެވެ. މިސިޓީއަކީ ނަރަކައިގައި އޮވެ ގަދަފަދަ އަޒާބުލިބެމުންދާ މީހަކު ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން އޭނާގެ މަންމައަށް ފޮނުވި ސިޓީއެއް ކަމަށް ހިތަށް ގެންނާށެވެ! ވިސްނުންތެރިކަމާއިއެކު ކަނުލައި ފުރަތަމަ ސިޓީ އަޑުއަހައިލާށެވެ! އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.