Feb 22, 2021
813 Views
Comments Off on ހެދި ދޮގުތައް ޤަބޫލުކޮށް، އިތުބާރުކޮށް، ކައިވެނިކުރީ ފިރިމީހާ ރަނގަޅު ވެއްޖެކަމަށް ހީކޮށް! އެކަމަކު….
0 0

ހެދި ދޮގުތައް ޤަބޫލުކޮށް، އިތުބާރުކޮށް، ކައިވެނިކުރީ ފިރިމީހާ ރަނގަޅު ވެއްޖެކަމަށް ހީކޮށް! އެކަމަކު….

Written by“އަހަރެންގެ ފިރިމީހާއާއި އަހަރެން އެންމެ ފުރަތަމަ ވާހަކަ ދައްކަން ފެށީ ފޭސްބުކް އިންނެވެ. ދެން އެއަށްފަހު ދެމީހުން ބައްދަލުވެ ވާހަކަ ދައްކަން ފެށީމެވެ. އޭނާ ބުނީ އޭނާއަކީ ކުރިން ކައިވެންޏެއް ކޮށްފައިހުރި މީހެއް ކަމަށާއި މިހާރު ވަރިކޮށްފައި ހުރިނަމަވެސް އޭނާގެ ދަރިއެއް ވެސް ހުންނަ ކަމަށެވެ.ކުރިން މީހަކާއި އިނދެފައި ހުރުމާއި ދަރިއެއް ހުރުން އަހަންނަށް މައްސަލައަކަށް ނުވިއެވެ. އޭނާއަކީ ތެދުވެރިއަކަށްވެ، އެވާހަކަތައް ފުރަތަމަވެސް ކިޔައިދިނުމުން އަހަރެން އުފާވެ އޭނައަށް ބޮޑަށް ހިތްޖެހުނެވެ.އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Entertainment

Comments are closed.