Feb 22, 2021
144 Views
Comments Off on ރައްކާތެރިވާށެވެ! މިއަދު މިވަނީ މަޙުރަމުންގެ ކުރިމަތީގައިވެސް އަޢުރަ ނިވާކުރަންޖެހިފައެވެ!
0 0

ރައްކާތެރިވާށެވެ! މިއަދު މިވަނީ މަޙުރަމުންގެ ކުރިމަތީގައިވެސް އަޢުރަ ނިވާކުރަންޖެހިފައެވެ!

Written byޢާންމުދިރިއުޅުމުގައި އަޢުރަ ނިވާކުރަންޖެހެނީ އެމީހަކާއި ކައިވެނި ހެޔޮނުވާ މަހްރަމުން ނޫން މީހުންގެ ކުރިމަތީގައެވެ. ނަމަވެސް މިއަދުގެ ޙާލަތަށް ބަލައިފިނަމަ މަޙްރަމުންގެ ކުރިމަތީގައިވެސް އަޢުރަނިވާކުރަން މިވަނީ ޖެހިފައެވެ.  ވީމާ އެއީ މަހްރަމުން ނަމަވެސް އެބައަކާއި ނުވަތަ އެމީހަކާއިމެދު ޔަޤީންކަން ނެތްނަމަ ސަލާމަތަށްޓަކައި ރަނގަޅު ގޮތަކީ އަޢުރަ ނިވާކުރުމެވެ. މިފަދަ ބަހެއް ބުނަން މިޖެހެނީ މިސާލަކަށް ދޮންބައްޕައިންނަށް ބަލައިފިނަމަ މަންމަ އާއި ކައިވެނިކޮށް މަންމައާއިއެކު ރޭކޮށްފިނަމަ އޭނާއަކީ މަޙްރަމެކެވެ. ބައްޕައަކީ ވެސް މަޙްރަމެކެވެ. އަޚުންނަކީވެސް މަޙްރަމުންނެވެ. ދޮންބައްޕައިންގެ ކިބައިން ދަރިންގެ ޢިއްފަތްތެރިކަމަށް އަރައިގަތުން އިންތިހާއަށް ގިނަވެފައިވާއިރު ބައްޕައިންނާއި އަޚުންގެ ކިބައިންވެސް ދަނީ އެފަދަ ޢަމަލުތައް ފެންނަމުންނެވެ. އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.