Feb 22, 2021
157 Views
Comments Off on ކަމަނަ (އެންމެފަހު ބައި)
0 0

ކަމަނަ (އެންމެފަހު ބައި)

Written byޔޫސުފް ދިޔައީ މުދިންބެ ބުނި މީހާ އެރަށަށް އައިސް އުޅޭކަން އެނގުމުން، މުދިންބެ ގެ ގެއަށެވެ. ސައިކަލުގައި އެގެއަށް ގޮސް ދޮރުގަ ޓަކި ޖަހާލުމުގެ ކުރިން، މެދު އުމުރުގެ މީހަކު އައިސް ދޮރު ހުޅުވާލިއެވެ.”ތިއައީ ދޯ؟ އެހެންވެ ދޮރު ހުޅުވަން އަހަރެން މިއައީ ވެސް. އާދޭ އެތެރެއަށް ޔޫސުފް” ނުދަންނަ މީހަކަށް ޔޫސުފް އެނގުމުން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އޭނާގެ ހިތް ބިރުގަތެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެތެރެއަށްވަދެ މުދިންބެ ކޮބަތޯ އެއްސެވެ.އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Entertainment

Comments are closed.