Feb 22, 2021
134 Views
Comments Off on އެކުވެރިޔާގެ ބައިވެރިޔާ ޖަހައިގަތުމަކީ ކުރެވޭ މޮޅުކަމެއް ނޫނެވެ! މީހަކަށް ކުރެވޭނެ އެންމެ ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލެވެ!
0 0

އެކުވެރިޔާގެ ބައިވެރިޔާ ޖަހައިގަތުމަކީ ކުރެވޭ މޮޅުކަމެއް ނޫނެވެ! މީހަކަށް ކުރެވޭނެ އެންމެ ދަށުދަރަޖައިގެ ޢަމަލެވެ!

Written byބައެއް މީހުން ވަރަށް ގާތް އެކުވެރިންނަށް ހެދިގެން އެކުގައި އުޅެމުން އެބަ އެކުވެރިޔާގެ ބައިވެރިޔާ ޖަހައިގަނެއެވެ. ތަފާތު އުކުޅުތައް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. އެކުވެރިކަމުގެ ގުޅުމުގެ ތެރެއިން ލިބޭ މައުލޫމާތުގެ ބޭނުން އެންމެ ނުބައި ގޮތުގައި ހިފައިގެންނެވެ. މިސާލަކަށް ދެމަފިރިއެއްގެ މެދުގައި އެންމެ ބޮޑަށް މައްސަލަޖެހެނީ މިވެނިކަމަކާއިހުރެކަން އެކުވެރިޔާއަށް އެނގިދާނެއެވެ. ތިމާއަކީ އެކަން މާފުރިހަމައަށް ކޮށްދޭނެ މީހަކަށް ހެދިގެން އަނެކާގެ ސަމާލުކަން ތިމާގެ މައްޗަށް އެބަ ލަންބުވާލައެވެ. އަދި ދެމަފިރިންގެ މެދަށްވަދެގަނެއެވެ. އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.