Feb 23, 2021
264 Views
Comments Off on އަލީ ވަހީދުގެ ޕާސްޕޯޓު ދޫކޮށްލި އަމުރުގެ އިސްތިއުނާފު ބަލައިގަތުމާ މެދު ކޯޓުން ގޮތެއް އަދި ނުނިންމާ!
0 0

އަލީ ވަހީދުގެ ޕާސްޕޯޓު ދޫކޮށްލި އަމުރުގެ އިސްތިއުނާފު ބަލައިގަތުމާ މެދު ކޯޓުން ގޮތެއް އަދި ނުނިންމާ!

Written by

[bsa_pro_ad_space id=2]

ޖިންސީ ގޯނާގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާ ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދުގެ ޕާސްޕޯޓު ދޫކޮށްލަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރިތާ ހަފުތާއަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވީ ނަމަވެސް އެ މައްސަލައާ މެދު ކޯޓުން އަދި ގޮތެއް ނުނިންމަ އެވެ.

ހައި ކޯޓުގެ އޮފިޝަލަކު މިއަދު ވިދާޅުވީ މައްސަލަ ބަލައިގަތުމާ މެދު ގޮތެއް ނުނިމޭ ކަމަށެވެ. މި މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅީ މި މަހުގެ 14 ގަ އެވެ. ހައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ އިސްތިއުނާފުގެ މައްސަލަ ބަލައިގަތުމަށް ވަކި މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅާފައި ނެތް ނަމަވެސް ބަލައިގަންނަތާ ހަތް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ ނިންމަން ޖެހޭނެ އެވެ.
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީ ހަސަން ސައީދު ނެރުއްވި އަމުރާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ޕީޖީ އޮފީހުން އިސްތިއުނާފްކުރީ އެ ބާވަތުގެ އަމުރު ނެރުމުގައި އަމަލުކުރާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާތީ ކަމަށް ބުނެ އެވެ. ހަސަން ސައީދުގެ މައްސަލަ ޕީޖީ އޮފީހުން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި އެ ތަނުން އަންނަނީ ތަހުގީގު ވެސް ކުރަމުންނެވެ.
ހަތް ދައުވާއެއް އުފުލާފައިވާ އަލީ ވަހީދުގެ ޕާސްޕޯޓު ދޫކޮށްލި އަމުރުގެ އިސްތިއުނާފު ހައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައި އޮތަސް އެ މައްސަލަ އެ ކޯޓުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފާނެތޯ ވެސް އޮތީ ސުވާލު އުފެދިފަ އެވެ. އެއީ ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހެއްގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައި އިސްތިއުނާފުގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމަކުން ސާފުވާން އޮތުމުންނެވެ.
އެކަމަކު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީގައި ޕްރޮސިކިއުޓަ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމް އިއްޔެ ވިދާޅުވީ އަލީ ވަހީދު ނެތަސް ހައި ކޯޓުގައި މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދަން ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ މީހާ ހާޒިރުނުވެ މީގެ ކުރިން ވެސް ހައި ކޯޓުން މައްސަލައެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާކަން ޝަމީމް ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.
އަލީ ވަހީދަށް ބޭނުން ގައުމަކަށް ދެވޭ ގޮތަށް ހަތަރު މަހަށް ޕާސްޕޯޓު ދޫކޮށްލީ އޭނާ ދުބާއީ އަށް ނުވަތަ ޖަރުމަނަށް ވަޑައިގަންނަވަން ހުށަހެޅުއްވުމުންނެވެ. ފިއްލަވައިފާނެ ކަމުގެ ބިރު އޮތް ބޭފުޅެއް ކަމަށް ދައުލަތުން ކޯޓުގައި ބުނުމުން ވެސް އެހާ ބޮޑު މިނިވަންކަމެއް އޭނާ އަށް ދިން ސަބަބާ މެދު ފާޑުކިއުންތަކާއި ތުހުމަތުތަކެއް ވަނީ އަމާޒުވެފަ އެވެ.

[bsa_pro_ad_space id=1]

Source link

Article Categories:
News

Comments are closed.