Feb 23, 2021
224 Views
Comments Off on އެހެން މީހުންނަށް ނުބައި ބަސް ބުނުމަކީ މުސްކުޅިވާ ދުވަހު މީހާ ހިތްދަތިކޮށް ނިކަމެތިކޮށްލާ ބިރުހުރިކަމެއް!
0 0

އެހެން މީހުންނަށް ނުބައި ބަސް ބުނުމަކީ މުސްކުޅިވާ ދުވަހު މީހާ ހިތްދަތިކޮށް ނިކަމެތިކޮށްލާ ބިރުހުރިކަމެއް!

Written byރުޅިއަކީ އިންސާނާގެ އުފެދުމުގައިވެސް ލައްވަވާފައިވާ އެއްޗެކެވެ. ނަމަވެސް އެއީ އެހެންކިޔާފައި ދޫކޮށްލެވެން އޮތްކަމެއް ނޫނެވެ. ރުޅި އަންނަހިނދު އަމިއްލަ ނަފްސްކޮންޓްރޯލްކޮށް ދުލާއި އަތުގެ ނުބައިކަމުން އެހެން މީހުން ސަލާމަތްކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. އެއްވެސް ދެމީހެއްގެ ޚިޔާލު އެއްގޮތް ނުވެދާނެއެވެ. އެއްގޮތްވާނެ ކަމަސް ބަލައިގެންވެސް ނުވާނެއެވެ. އެހެންކަމުން ބަލައި ބޮޑުކުރި މައިންބަފައިންނާއިވެސް ޚިޔާލު އެއްގޮތް ނުވާ ކަންކަން ހުންނާނެއެވެ. އަދި އަމިއްލަ އަނބިދަރިންނާއިވެސް ޚިޔާލު އެއްގޮތް ނުވާ ކަންކަން ހުންނާނެއެވެ. އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.