Feb 25, 2021
126 Views
Comments Off on ވިޔާނުދާ މީހުން ތިބާގެ ރަހުމަތްތެރިންނަށް ހެދުމަކީ ތިބާގެ މުސްތަޤުބަލް ބަނަވާނެ ކަމެއް!
0 0

ވިޔާނުދާ މީހުން ތިބާގެ ރަހުމަތްތެރިންނަށް ހެދުމަކީ ތިބާގެ މުސްތަޤުބަލް ބަނަވާނެ ކަމެއް!

Written by


ވިޔާނުދާ މީހުން ތިބާގެ ރަހުމަތްތެރިންގެ ގޮތުގައި ބަލައި ނުގަންނާށެވެ. އެފަދަ މީހުން ތިބާގެ ރަޙޫމަތްތެރިންނަށް ހެދުމަކީ ތިބާގެ މުސްތަޤުބަލް ބަނަވެ ފަނޑުކޮށްލާނޭ ކަމެކެވެ. ނުބައި ނުލަފާ މީހުން ރަޙުމަތްތެރިންގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތުމަކީ ތިބާގެ ދިރިއުޅުން…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Report

Comments are closed.