Feb 26, 2021
181 Views
Comments Off on ހެޔޮލަފާ އަންބަކު އިޚްތިޔާރުކުރުން
0 0

ހެޔޮލަފާ އަންބަކު އިޚްތިޔާރުކުރުން

Written by


ބައްޕަ އޭނާގެ ދަރިއަށް ރަނގަޅު ޞާލިޙުމަންމައަކު ހޯދައި ދޭންޖެހެއެވެ. އެއީ އެދަރީގެ ޙައްޤު އަދާކުރާ މަންމައެކެވެ. އެދަރި ބެލެހެއްޓުމުގައި ފުރިހަމައަށް އޭނާގެ ވާޖިބު އަދާކުރާނެ މަންމައެކެވެ. އަމާނާތްތެރި ޢިއްފަތްތެރި މަންމައެކެވެ. އެދަރީގެ މައްޗަށް…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.