Feb 26, 2021
209 Views
Comments Off on ބޭނުންވާ މަޤާމް ނުލިބެނީ ވަކިމީހެއްގެ ސަބަބުންކަމަށް ޤަބޫލުކޮށް ދީނުން ބޭރުނުވާށެވެ!: މުފްތީ މެންކް
0 0

ބޭނުންވާ މަޤާމް ނުލިބެނީ ވަކިމީހެއްގެ ސަބަބުންކަމަށް ޤަބޫލުކޮށް ދީނުން ބޭރުނުވާށެވެ!: މުފްތީ މެންކް

Written by

“ތިމާ ކަމެއް ޙާޞިލުކުރަން ބޭނުންވެގެން މަސައްކަތްކުރުމުން އެކަން ޙާޞިލުނުކުރެވޭނަމަ އެއީ މާޔޫސްވެ ކަންބޮޑުވާންޖެހެންވީ ކަމެއް ނޫނެވެ. މިސާލަކަށް މަތީ މަޤާމަކަށްދާން ބޭނުންވި ނަމަވެސް ނުދެވޭނަމަ އެކަން ނުވަނީ އެމަޤާމަށް ތިބާ ދިއުމަށް، ނުވަތަ އެމަޤާމު ތިބާއަށް ލިބުމަށް ﷲ ތަޢާލާ ރުހިވޮޑިނުގަންނަވާތީކަން ޔަޤީންކުރާށެވެ! އެހާލަތުގައި އެއީ ކީއްވެގެންކަމާއިމެދު ސުވާލުނުކުރާށެވެ! ތިބާ އެދޭގޮތަށް އެ މަޤާމް ތިބާއަށް ނުލިބެނީ ލިބުމުން ލިބޭނެ ގެއްލުން ބޮޑުވާނެތީއެވެ. އެކަން ޤަބޫލުކޮށް ﷲ ތަޢާލާއަށް ވަކީލުކުރާ މީހާއަށް އެކަމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ވަގުތުގައި މާރަނގަޅު މަޤާމާއި ދަރަޖަ ދެއްވަވާނެތެވެ! އިން ޝާ ﷲ”

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.