Feb 26, 2021
127 Views
Comments Off on “ސިންގާއެއް ފެނުމުން ފިލާހެން، ޣީބާ ބުނާ މީހާގެ ކިބައިން ފިލާށެވެ.”
0 0

“ސިންގާއެއް ފެނުމުން ފިލާހެން، ޣީބާ ބުނާ މީހާގެ ކިބައިން ފިލާށެވެ.”

Written by


އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ނަފްސު ޢިއްޒަތްތެރިކުރުމަށް އެދޭމީހާ އެނަފްސު ރައްކާތެރިކޮށް ހިމާޔަތްކުރާނެއެވެ. އަދި އަމިއްލަ ނަފްސުގެ އެއްވެސް އަގެއް ނުވާކަމަށް ދެކޭނަމަ އޭގެ ލަގަން ދޫކޮށްލާނެއެވެ. އަދި ނިކަމެތިކަމަށް ވެއްޓޭނެއެވެ. އަދި ފައިކައްސާލާފަދަ…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Report

Comments are closed.