Feb 26, 2021
171 Views
Comments Off on ޤައުމުގެ ވެރިންނާ ރައްޔިތުން، މުއްސަނދިންނާ ފަޤީރުންވެސް މި ފަޤީރު މީހާ މިދައްކާ ވާހަކަތައް އަޑުއަހައިފިނަމަ ފައިދާކުރާނެ!
0 0

ޤައުމުގެ ވެރިންނާ ރައްޔިތުން، މުއްސަނދިންނާ ފަޤީރުންވެސް މި ފަޤީރު މީހާ މިދައްކާ ވާހަކަތައް އަޑުއަހައިފިނަމަ ފައިދާކުރާނެ!

Written by

އެޒަމާން ގޮސްފައި ޥާހަކައެއް ނުދެއްކޭނެއެވެ. މިޒަމާނުގައިވެސް ކަންކަން ހިނގަނީ ހަމަ އެމަގުން ކަމަށްވާތީއެވެ. ރަސްކަލަކު، ރައީސަކު ނުވަތަ ބޮޑުވަޒީރަކު ފެނިއްޖެނަމަ އޭނާއަށް ތާއީދުނުކުރާ މީހުންވެސް ދެކޮލުގައި ހުންނަ ހުރިހާ ދަތްތައް ދައްކައިގެން ގޮސް ބައްދަލުކުރެއެވެ. އެމީހަކަށް ކިތަންމެ ވަރަކަށް ނަފްރަތުކުރި ނަމަވެސް އޭނާއަށް ތަޢްރީފްކުރަމުން ގޮސް އޭނާއަކީ ކުޑަކުޑަކަލާނގެއަކަށްވެސް ހަދާނެއެވެ. މިރޭ މިކިޔައިދެނީ މީގެ 200 ވަރަކަށް އަހަރު ކުރީގައި އުޅުއްވި ރަސްކަލެއްގެ ވާހަކައެވެ. ޙާޞީލުކުރަންޖެހޭ ޢިބްރަތްވަރަށް ގިނަ ހާދިސާއެއްގެ ވާހަކައެވެ. ވީމާ ރަނގަޅަށް ކަނުލައި އަޑުއަހާށެވެ! ހިތުގައި ނޯޓުވެސް ކުރަމުން ގެންދާށެވެ1 

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.