Feb 27, 2021
196 Views
Comments Off on ނަމާދުން ބޭރު ޚިޔާލުތަކާ ދުރުވާނީ ކިހިނެއް؟
0 0

ނަމާދުން ބޭރު ޚިޔާލުތަކާ ދުރުވާނީ ކިހިނެއް؟

Written by


ނަމާދުކުރާ އިރު ނަމާދުން ބޭރު އެކިއެކި ފިކުރުތައް ގިނަވުމުގެ މައްސަލައަކީ މަދުމީހަކަށް މެނުވީ އެކަމުން ސަލާމާތްވެފައިވާކަމެއް ނޫނެވެ. ޚުޝޫއަތްތެރިކަމާއެކު ނަމާދުކުރުމަކީ އެކަމަށް ނަފްސު ހާނުވައި ފަރިތަކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. ނަމާދުން ބޭރު ޚިޔާލުތަކުން…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.