Feb 27, 2021
1923 Views
Comments Off on އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާވެރިވެ، ހިތުގައި ޖައްސާ މީހަކަށް އުފާވެރިކަމެއް ދުވަހަކުވެސް ނުލިބޭނެ!: މުފްތީ މެންކް
0 1

އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާވެރިވެ، ހިތުގައި ޖައްސާ މީހަކަށް އުފާވެރިކަމެއް ދުވަހަކުވެސް ނުލިބޭނެ!: މުފްތީ މެންކް

Written by

އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާވެރިވެ، ހިތުގައި ޖައްސާނަމަ އެމީހަކަށް ޙަޤީޤީ އުފާވެރިކަމެއް ދުވަހަކުވެސް ނުލިބޭނެއެވެ. އެއީ އެކަމުން އަންގައިދެނީ އެމީހާގެ ކިބައިގައި ތަޤްވާވެރިކަމެއް ނެތްކަން ކަމުގައިވާތީއެވެ. ކޮންމެ ހުކުރު ޚުޠުބާއެއްގައި ތަޤްވާވެރިވުމަށާއި ޢަދުލުވެރިވެ އިހްޞާންތެރިވުމަށް ވަޞިއްޔަތްކުރަނީ އެ ސަބަބަށްޓަކައެވެ. ތަނަވަސްކަން ލިބިފައިވާނަމަ ޢާއިލާގެ މީހުންނަށް އެހީތެރިނުވުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ފާފައެކެވެ. ﷲ ތަޢާލާ ތިބާއަށް ތަނަވަސްކަން ދެއްވެވީ މީސްތަކުންނަށް، ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ޢާއިލާގެ މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށދިނުމަށެވެ. އެކަން ނުކޮށް ތިބާ ބޭނުންވާކަންކަން ޙާޞިލުކޮށްގެން ތަނަވަހުގައި ދިރިއުޅޭނަމަ ތިބާއަށް ﷲ ދެއްވެވި ތަނަވަސްކަން ދެއްވެވި މަޤްޞަދާއި ޚިލާފްވެވެނީއެވެ. 

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.