Feb 27, 2021
244 Views
Comments Off on ޔޯލަ ވާހަކަ: ދެމަފިރިންނާ ޢާއިލާގެ ގުޅުން ގޮއްވާލާ އެންމެ ބޮޑު ބޮން!
0 0

ޔޯލަ ވާހަކަ: ދެމަފިރިންނާ ޢާއިލާގެ ގުޅުން ގޮއްވާލާ އެންމެ ބޮޑު ބޮން!

Written by

އެކަމެއްގެ ހެކި ނުދެއްކޭނެ ކޮންމެ ވާހަކައަކީ އެމީހެއްގެ ޚިޔާލުގެ މައްޗަށް ދެކެވޭ ވާހަކައެކެވެ. އެމީހާ ޤަބޫލުކުރާގޮތުގެ މައްޗަށް ދެކެވޭ ވާހަކައެކެވެ. މިވެނި މީހަކު ބުނުމަކީ އަދި އެކަމެއް އެމީހާބުނި ގޮތަށް ހިނގާފައިވާކަމުގެ ދަލީލެއް ނޫނެވެ. ދަލީލަކަށްވާނީ އެކަމެއް ހިނގިކަމަށް ބުނާ މީހާ އޭނާ ދައްކާވާހައިގެ ތެދުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުންނެވެ. ވީމާ ބުނިބުނީގެ މައްޗަށް ދެކެވޭ ކޮންމެ ވާހަކައަކީވެސް ހަމަ ޔޯލަވާހަކައެކެވެ. ޔޯލަ ވާހަކަތައް އުފެދިގެން އަންނަނީ ޝައިޠޯނާގެ ކިބައިންނެވެ. ޝައިޠާނާ އަބަދުވެސް ބޭނުންވާނީ މީސްތަކުންގެ މެދުގައި ފިތުނަ ފަސާދަ އުފެއްދުމަށެވެ. ތަޅާފޮޅުވައި ލޭ އޮހުރުވުންތައް ގިނަވުމަށެވެ. ވީމާ ޔޯލަ ވާހަކަތައް ހިފައިގެން މީސްމިހުންގެ ގާތަށް  ހިނގާ މީހާއަކީ ޝައިޠާނާގެ ބައިވެރިއެކެވެ. ޝައިޠާނާ ރޯކުރުވާ އަލިފާންގަނޑު ނިވުނަ ދިނުމަށްޓަކައި އެ އަލިފާންގަނޑަށް ދަރުއަޅައިދެމުން ހިނގާ މީހަކަށެވެ!

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.