Feb 28, 2021
416 Views
Comments Off on ހުދު ހަނޑޫ ގިނައިން ބޭނުންކުރުމުން ހަކުރު ބައްޔަށް މަގު ފަހިވޭ: ދިރާސާ
0 0

ހުދު ހަނޑޫ ގިނައިން ބޭނުންކުރުމުން ހަކުރު ބައްޔަށް މަގު ފަހިވޭ: ދިރާސާ

Written by


ހަނޑުލަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ކެއުމުގެ ބޮޑުބައެއް ހިއްސާކުރާ އެއްޗެކެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ކެއުމުގެ 50 އިން ސައްތައަކީ ހަނޑުލޭ ބުނުމަކީ ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. އެގޮތުން ހަނޑުލާ ނުލައި އެންމެ ވަގުތެއްގެ ކޮއްތު ވެސް ފުރިހަމައެއް…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Report

Comments are closed.