Feb 28, 2021
191 Views
Comments Off on ނިޢްމަތުގަ ދެމިހުރުމަށްވެސް، ކޮންމެ ކަމަކަށް ބޭނުންވިނަމަވެސް ކުރަން އޮތް ދުޢާ!: ޢަލީ ހައްމުދާ
0 0

ނިޢްމަތުގަ ދެމިހުރުމަށްވެސް، ކޮންމެ ކަމަކަށް ބޭނުންވިނަމަވެސް ކުރަން އޮތް ދުޢާ!: ޢަލީ ހައްމުދާ

Written by

ވަރަށް ގިނަ ކަންކަމާއި ގުޅިގެން ކުރާނެ ދުޢާތައް ކީރިތި ޤްރުއާނާއި ސުންނަތުން އެނގެން އެބަހުއްޓެވެ. ނަމަވެސް ހަޔާތުގެ ކޮންމެ ކަމަކަށް ކުރާނެ ޚާއްޞަ ދުޢާއެއް ނެތި ހިނގައިދާނެއެވެ. އެފަދަ ދުޢާއެއް ނުފެނިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ހަޔާތުގެ ހުރިހާ ޙާލަތެއްގައި ކުރަން އޮތް ދުޢާ އެބައޮތެވެ. އެއީ ފާފަ ފުއްސަވައިދެއްވެވުމަށް އެދި ކުރަންހުރި ދުޢާއެވެ. އެދުޢާއިން ޙާޞިލް ނުވާނެ އެއްވެސް ކަމެއް ނުއޮންނާނެއެވެ. މިއީ އަހަރެންގެ ބަހެއް ނޫނެވެ. ހުރިހާ ޢިލްމުވެރިންވެސް އިއްތިފާޤްވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމެކެވެ. ކަމަކަށް ބޭނުންވި ނަމަވެސް ފުރަތަމަވެސް އެދި ދަންނަވަންވީ ފާފަ ފުއްސަވައި ދެއްވެވުމަށެވެ. ނިޢްމަތެއް ލިބުމުންވެސް އެދި ދަންނަވަންވީ ފާފަ ފުއްސަވައި ދެއްވެވުމަށެވެ. ކުރާ ކޮންމެ ދުޢާއެއް ކުރުމުގެ ކުރިން ފާފަ ފުއްސަވައި ދެއްވެވުން އެދި ދުޢާކުރަންވާނެއެވެ. 

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.