Feb 28, 2021
144 Views
Comments Off on ދުނިޔޭގަވެސް ޙާޞީލުކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަން ޙާޞިލުނުކުރެވޭނެ އަޅެއް ކަމުގަ ލައްވަވާ ޙާލަތުން ސަލާމަތްކަން ލިބިގަންނާށެވެ!: މުފްތީ މެންކް
0 0

ދުނިޔޭގަވެސް ޙާޞީލުކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަން ޙާޞިލުނުކުރެވޭނެ އަޅެއް ކަމުގަ ލައްވަވާ ޙާލަތުން ސަލާމަތްކަން ލިބިގަންނާށެވެ!: މުފްތީ މެންކް

Written by

ބައެއް މީހުން އެންމެ ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވާ އެކަމަކީ އެމީހުންނަށް ވަރަށް ފަސޭހައިން ނުވަތަ ކުޑަ މަސައްކަތަކުން ހާޞިލުކުރެވެން ހުންނަ ކަންކަން ވެސް ޙާޞިލުނުކުރެވުމެވެ. ކިތަންމެ ވަރަކަށް މަސައްކަތްކުރުމުންވެސްމެއެވެ. ކުޑަކުޑަ މަސައްކަތުގެ ބަދަލުގައި ބޮޑެތި މަސައްކަތްކުރުމުންވެސްމެއެވެ. މިސާލަކަށް ވަރަށް ފަސޭހައިން ކާމިޔބުކުރެވޭނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ބައިވެރިއަކު އެތައް މަސައްކަތެއް ކުރުމުން ކުރުމުންވެސް ޙާޞިލުނުކުރެވިހިނގައިދާނެއެވެ. ވަރަށް ފަސޭހައިން ލިބިދާނެކަމަށް ބެލެވޭ ވަޒީފާއެއް ނުލިބިދާނެއެވެ. ވަރަށް ފަސޭހައިން ކުރެވިދާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރި ވިޔަފާރިއެއް ކާމިޔާބުނުކުރެވި ހިނގައިދާނެއެވެ. 

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.