Feb 28, 2021
193 Views
Comments Off on ޤިޔާމަތްދުވަހު ގިލަންވެރިކަމުގަ ތިބެންޖެހޭނީ ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން ގުނަވަން ބުރިކުރަންޖެހުނު މީހުންނެއް ނޫނެވެ! ﷲ ޢުޤޫބާތް ދެއްވަވާ މީހުންނެވެ!
0 0

ޤިޔާމަތްދުވަހު ގިލަންވެރިކަމުގަ ތިބެންޖެހޭނީ ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން ގުނަވަން ބުރިކުރަންޖެހުނު މީހުންނެއް ނޫނެވެ! ﷲ ޢުޤޫބާތް ދެއްވަވާ މީހުންނެވެ!

Written by

އެއްވެސް މުޞީބާތަކީ ދުނިޔޭގައި ތާއަބަދަށް ދެމިގެންދާނެ މުޞީބާތެއް ނޫނެވެ. އަދި މުސީބާތަކީ އެންމެންނާއިވެސް ކުރިމަތިވާނެ ކަމެއްކަން އެންމެންވެސް ޤަބޫލުކުރެއެވެ. ނަމަވެސް މުޞީބާތުގެ ވަގުތުގައި އެކަން ޤަބޫލުކުރެވެނީ މަދު މީހަކަށެވެ. އެހެނީ ތިމާއަށް ވެސް މުޞީބާތްތައް ކުރމަތިވާނެކަމާއި ކެތްތެރިވާންޖެހޭނެކަން ޤަބޫލުކުރެވެނީ ވަރަށް މަދުމީހަކަށެވެ. މުޞީބާތެއް ނުވަތަ މުޞީބާތްތަކެއް ކުރިމަތި ނުވާ ހަމަ އެކަކުވެސް ނުހުންނާނެއެވެ. ތަފާތަކީ މުޞީބާތާއި އެމީހަކު ކުރިމަތިލާ ގޮތެވެ. 

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.