Mar 1, 2021
260 Views
Comments Off on އިބްރާހިމްގެފާނު – ﷲ ޞުބުޙާނަހޫ ވަޠަޢާލާއަށް ކުރެވެއްވި އިތުބާރުގެ ލާމަސީލު ނަމޫނާއެއް!
0 0

އިބްރާހިމްގެފާނު – ﷲ ޞުބުޙާނަހޫ ވަޠަޢާލާއަށް ކުރެވެއްވި އިތުބާރުގެ ލާމަސީލު ނަމޫނާއެއް!

Written by

ފާޔިމަތު ނަޢީޝާ ޖާދުﷲ  އިބްރާހިމް ޢަލައިހިއްސަލާމާއިމެދު އެކަލޭގެފާނުގެ ޤައުމުގެ މީހުން ކަންތައްކުރި ގޮތާއިމެދު ވިސްނާލައްވާށެވެ. އެމީހުން، އަލިފާންގަނޑެއް ތައްޔާރުކޮށް، އެއްވެސް މީހަކަށް ކައިރިވެސް ނުވެވޭވަރަށް އެތައް ދުވަހެއްވަންދެން އެއަލިފާންގަނޑަށް ދަރުއަޅައި ހޫނު ގަދަކޮށް، އެކަލޭގެފާނު ނެތިކުރަންވަން މަސައްކަތްކުރިއެވެ. ހަމައެކަނި އެކަލޭގެފާނުގެ ޤައުމުގެ މީހުންނެއްނޫނެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ އާއިލާވެސްމެއެވެ. އަދި އިބްރާހިމް ޢަލައިހިއްސަލާމް އެންމެ ލޯބިފުޅުވެލެއްވި އެކަލޭގެފާނުގެ  ބައްޕާޕުޅުވެސްމެއެވެ. އިބްރާހިމް ޢަލައިހިއްސަލާމް އެއަލިފާންގަނޑަށް އެއްލާލަން އުޅުނު ހިނދުވެސް އިހުސާސްވީ އެކަނިވެރިކަމާއި ލަދުވެތިކަމެވެ. ހަމްދަރުދީވާނެ އެކަކުވެސް އެތާކުނެތެވެ. 

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.