Mar 1, 2021
3649 Views
Comments Off on ފިރިންގެ ހިތް ރުއްސަން މިއަށްވުރެން މޮޅު ގޮތެއްނެތް
0 0

ފިރިންގެ ހިތް ރުއްސަން މިއަށްވުރެން މޮޅު ގޮތެއްނެތް

Written by

ދިރާސާތަކުން ދައްކާގޮތުގައި ފިރިހެނުންނަކީ އަބަދުވެސް ބޭރުފުށުގެ ރީތިކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލާ ބައެކެވެ. މީގެ އެއް ހެއްކަކީ ފިރިހެންވެރީންނަށް ދެއްކުމަށް ޓަކައި ގިނަ އަންހެންވެރީން ނަލަވާ ނަލަވުމެވެ. މޭކަޕް ކުރުމާއި އިސްތަށިގަނޑަށް އެ ހަދާ ގޮތްގޮތެވެ. ފަޔަށް ތަދުވެގެން ފައިގައި ފޮޅުލިޔަސް އެ އަރަމުންދާ އުސްފައިވާންތަކާއި ބޫޓުތަކެވެ. އަދި ލާނެ ހެދުމެއް ނެތް ކަމަށް ބުނެ ކޮންމެ ހަފުތާއަކު އެ ގަންނަމުންދާ އައު ހެދުންތައް މިކަމުގެ ހެއްކަކަށް ފުދޭ ނޫންހެއްޔެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މި ހުރިހާ ގުރުބާނީއެއް އަންހެންވެރީން ވަމުންދާއިރުވެސް އަދިވެސް މިވަނީ ފިރިހެންވެރީން އުފާކޮށްނުދެވިފައެވެ. އެހެންކަމުން ފިރީން އުފާކޮށްދޭން ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންތައްތަކަށް ބަލައިލަމާ ހިނގާށެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Featured · Health

Comments are closed.