Mar 1, 2021
277 Views
Comments Off on ދަރިން ބާކީ ނުކުރާށެވެ! ޢާއިލާއިން ބާކީކުރި ދަރިއެއްގެ ދުޢާ މައިންބަފައިންގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރަން ހޯދަންޖެހުނު ގޮތުގެ ވާހަކަ!
0 0

ދަރިން ބާކީ ނުކުރާށެވެ! ޢާއިލާއިން ބާކީކުރި ދަރިއެއްގެ ދުޢާ މައިންބަފައިންގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރަން ހޯދަންޖެހުނު ގޮތުގެ ވާހަކަ!

Written by

ބައެއް ޙާލަތްތަކުގައި ދަރިންގެ ކިބައިން ނުބައި ޢަމަލުތައް ތަކުރާރުކޮށް ފެންނަން ފެށުމުން ދަރިން ބާކީކޮށްލެވެއެވެ. ތަކުރާރުކޮށް ދެވޭ ނަޞޭޙަތް ޤަބޫލުނުކުރުމުން ގެއިން ބޭރުވެސްކޮށްލެވެއެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ވަރަށް ވިސްނުންތެރިކަމާއިއެކު ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޙާލަތެވެ. މިރޭ މިކިޔައިދެނީ ކޮންމެ ޢާއިލާއަކުން ވެސް ވިސްނުން މުހިންމު ވަރަށް ޢިބްރަތްތެރި ވާހަކައެވެ. 

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.